AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA DIŠTANČNOU FORMOU
  Prihlásiť sa na kurz

Ako prví na Slovensku Vám prinášame možnosť absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu bezpečnostných technikov (ďalej len „AOP BT“) dištančnou formou vzdelávania (E-learningom) na našom portáli www.elearning.besoft.sk.

Výhody absolvovania AOP BT prostredníctvom E-learningu

Pohodlnosť

Flexibilita

Finančná úspora
  • Kurz môžete absolvovať z domova, z práce, alebo odkiaľkoľvek, kde máte prístup na internet
  • Vzdelávanie je možné kedykoľvek prerušiť a vrátiť sa k nemu, kedy vám to bude vyhovovať. Navyše nemusíte čakať na presný dátum otvorenia klasického kurzu. Môžete ho absolvovať presne v čase, keď sa Vám končí platnosť osvedčenia BT/ABT
  • Absolvovanie elektronického kurzu je cenovo výhodnejšie ako jeho prezenčná forma
  • Cena kurzu je 50 € bez DPH
Postup a spôsob výkonu AOP BT je uvedený v nasledujúcej podstránke:   Ako to funguje
UPOZORNENIE:

V súvislosti s absolvovaním AOP BT v predpísanom termíne v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. upozorňujeme na akceptovaný spôsob počítania času pre splnenie určenej lehoty (5 rokov).

K uvedenému zverejnil Národný inšpektorát práce na svojej internetovej stránke oznámenie o aktualizačnej odbornej príprave v nasledovnom znení:

S ohľadom na vyššie uvedené upozorňujeme, že spoločnosť BE-SOFT, a.s. zašle osobe uvedenej vo formulári „Objednávka / Zálohová faktúra“ ako účastník prístupové údaje do aplikácie do 3 (troch) pracovných dní od pripísania finančných prostriedkov na účet uvedený v zálohovej faktúre.

Časový rozsah AOP BT je v zmysle platných právnych predpisov.

Prístupové údaje do aplikácie s prideleným školením (kurzom) AOP BT sú platné 30 kalendárnych dní od dátumu ich zaslania účastníkovi. Po tomto termíne prístup do aplikácie účastníkovi zaniká.

V prípade, že účastník, pre ktorého bolo školenie AOP BT objednané, sa nezúčastní tohto školenia z akéhokoľvek dôvodu alebo neabsolvuje celé školenie v období platnosti prístupových údajov do aplikácie, nemá objednávateľ nárok na vrátenie ceny za školenie AOP BT.

Po prvom prihlásení účastníka do aplikácie sa tento stáva účastníkom vzdelávacej aktivity a objednávateľ nemá nárok na vrátenie už vykonanej úhrady za AOP BT dištančnou formou.

Spoločnosť BE-SOFT, a.s. nenesie zodpovednosť za neabsolvovanie AOP BT účastníkom v predpísanej lehote.

BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP