ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
logo e-learning
E-learning predstavuje moderný spôsob pre efektívne vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZP a OPP.

Cieľom je zlepšiť úroveň vzdelávania, implementovať nové a atraktívne formy vzdelávania pre zamestnancov, ktoré budú pre nich prínosom. Prostredníctvom kurzov na internete je možné jednoduchým spôsobom poskytnúť zamestnancom všetky potrebné informácie a overiť ich znalosti. Proces vzdelávania riadi aplikácia na základe nastavení, ktoré vykoná správca E-learningu vo firme. Samozrejmosťou je aktualizácia obsahu kurzov v prípade zmien v legislatíve.

Kompaktnú softvérovú aplikáciu E-learning tvorí:

1. Správa E-learningu logo e-klient aplikácia pre správu E-learningu vo firme

 • správa zamestnancov
 • prideľovanie kurzov zamestnancom
 • sledovanie priebehu školení
 • nastavenia kurzov
 • plány, prehľady, štatistiky
 • tvorba upomienok

2. E-learningové kurzy malé logo e-learning prístup zamestnancov ku kurzom - www.elearning.besoft.online

 • pridelené kurzy k štúdiu
 • absolvované kurzy vrátane ich obsahu
 • dôležité informácie ku kurzom

E-learningové kurzy poskytujú

 • logickú postupnosť školenia po kapitolách
 • zrozumiteľné informácie bez rušivých funkcií
 • aktívne prepojenie na platnú legislatívu
 • e-mailové spojenie s lektorom
 • priebežné overovanie vedomostí
 • využívanie efektívnych nástrojov, najmä profesionálne videá, animácie, simulácie, kombinácie zvukového a textového výkladu
 • záverečné overenie vedomostí testom
 • generovanie záznamu o úspešnom absolvovaní školenia
ukážka e-learning 1

Minimálne programové vybavenie

Internetový prehliadač

logo prehliadač chrome logo prehliadač edge logo prehliadač firefox
Edge, Firefox, Chrome

Internet

logo rýchlosť internetu
Minimálna rýchlosť prijímania dát 2 Mb/s

Niektoré z mnohých výhod elektronického vzdelávania

 • robí zažité spôsoby vzdelávania zamestnancov pružnejšími, zrýchľuje a zvyšuje i aktívne osvojovanie si pravidiel
 • ponúka oproti prezenčnému spôsobu zaistenia školení množstvo efektívnych nástrojov pre školenie, oboznamovanie a informovanie zamestnancov (používanie multimediálnych prezentácií, simulácií, kombinácie animácií, videa, zvuku a textového výkladu); je faktom, že prostredníctvom obrázku, či animácie je možné často vysvetliť problém jednoduchšie a dostatočne názorne na to, aby ho účastník lepšie pochopil a zapamätal
 • sprehľadňuje a zjednodušuje vyhodnocovanie výsledkov vzdelávania a úrovne znalostí, ponúka presné informácie o absolvovaných školeniach a výsledkoch štúdia jednotlivých zamestnancov
 • formát elektronického vzdelávania je zaujímavejší, vzdelávanie sa stáva pútavejším, adresnejším a efektívnejším - zvýšenie záujmu o vzdelávanie u zamestnancov využitím hlavných predností elektronického vzdelávania použitím efektívnych nástrojov
ukážka e-learning 2
ľudia študujú cez e-learning
 • ponúka možnosť ihneď si preveriť svoje vedomosti a zistiť správne chápanie obsahu
 • umožňuje aktívnu úlohu účastníka vo vzdelávacom procese
 • ponúka možnosť ľubovoľného opakovania štúdia určitej časti školenej látky
 • zamestnanec sa môže školiť priamo u seba v kancelárii, v čase, ktorý mu najviac vyhovuje, prípadne si školenie rozdelí na viacero častí
 • zamestnanec absolvuje interaktívnu previerku vedomostí o bezpečnosti, kde svojimi odpoveďami skutočne preukáže, či je schopný udržiavať nastavené štandardy
 • je dynamické, navodzuje pocit neustálej komunikácie medzi školiteľom a účastníkom, tým vyvoláva aktivitu samotného účastníka
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP