ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
MODULY SOFTVÉRU BTS

Softvér BTS pozostáva z 14-tich modulov, ktoré je možné zakúpiť samostatne, alebo v rôznych kombináciách.

ikona ochranná prilba bozp Moduly BOZP, OPP, ŽP a CO (predpisové moduly)

predpisové moduly

Cieľom týchto štyroch samostatných modulov je poskytnúť používateľom nielen vždy aktuálnu legislatívu v danej oblasti (Zákony, Vyhlášky, Nariadenia vlády, ...), ale komplexnú pomôcku a informácie umožňujúce naplniť požiadavky platnej legislatívy. Vo forme vzorovo vypracovanej dokumentácie, návodov, prehľadne spracovaných požiadaviek na technické zariadenia a profesie nájdete účinný nástroj, ktorý Vám pomôže pri Vašej každodennej práci.

Štruktúra modulov je takmer totožná. Moduly Životné prostredie, Civilná ochrana a Ochrana pred požiarmi sú pre ľahšiu orientáciu navyše rozčlenené na rôzne podoblasti.

Základné členenie predpisových modulov

kreslená postavička drží knihu

Základné predpisy - obsahujú plné (konsolidované) znenia zákonov, vyhlášok, nariadení vlády v príslušnej oblasti, ktoré sú neustále aktualizované. Ich spracovanie umožňuje farebné zvýraznenie novelizovaných častí predpisov, vyhľadávanie, kopírovanie, tlač a množstvo iných funkcií.

Postupy a metódy - majú za úlohu poskytnúť výklady a komentáre k zákonom a vyhláškam, ale aj pomoc pri spracovaní rôznych povinností.

Vzory dokumentov - obsahujú vzorovo vypracovanú dokumentáciu, ktorá je vyžadovaná v zmysle platnej legislatívy. Po malej úprave na konkrétne podmienky spoločnosti je dokumentácia pripravená na okamžité použitie.

Formuláre a tlačivá - obsahujú formuláre a tlačivá využívané v danej oblasti.

Odborná oblasť - prehľadne spracovaný súbor odborných požiadaviek a povinností na jednotlivé profesie, technické zariadenia a prevádzkové objekty a budovy, ktoré pre ne vyplývajú z platnej legislatívy.

Odvetvové predpisy - obsahujú prehľad najpoužívanejších technických noriem (STN, EN, ISO, ...) v danej oblasti.

Vlastné - táto časť je vhodná na dopĺňanie interných predpisov a tvorbu dokumentácie pre vlastné profesie, technické zariadenia a budovy.

Fotogaléria modulu

ikona nebezpečenstvo Modul Riziká

Modul Riziká poskytuje jednoduchý a účinný nástroj pre posudzovanie rizík. Okrem iného pomáha naplniť požiadavku § 6 ods. 1 písm. c) zákona 124/2006 Z. z.

"Zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami."

Pre uľahčenie práce ponúka modul bohatú knižnicu nebezpečenstiev, ohrození a bezpečnostných opatrení, usporiadanú podľa jednotlivých oblastí (napr. administratíva, zváranie, kovoobrábanie, doprava, skladovanie, služby a mnohé iné).

technik posudzuje riziká

Základné črty modulu:

 • bohatá knižnica nebezpečenstiev, ohrození a bezpečnostných opatrení
 • jednoduchá a efektívna práca s modulom
 • široké možnosti tvorby výstupov
 • export výstupných zostáv do MS Word a MS Excel
 • sledovanie zmien v procese identifikácie nebezpečenstiev a hodnotenia rizík
 • možnosť vytvorenia katalógu OOPP a prepojenie s modulom Zamestnanci a iné

Softvér ponúka na výber z troch metodík hodnotenia rizík: bodovú metódu, rozšírenú bodovú metódu a komplexnú metódu.

V prípade záujmu vieme po dohode zapracovať aj inú metodiku podľa vašich požiadaviek.

Fotogaléria modulu

ikona Zamestnanci Modul Zamestnanci

Modul Zamestnanci umožňuje viesť evidenciu zamestnancov.

graf

Medzi najdôležitejšie funkcie patrí:

 • sledovanie termínov lekárskych prehliadok, školení
 • upozorňovanie na nesplnené alebo blížiacie sa termíny
 • evidencia a výdaj OOPP zamestnancom, vrátane upozorňovania na nový nárok
 • elektronické vypĺňanie záznamu o registrovanom pracovnom úraze, oznámenia o poistnej udalosti a iných formulárov
 • tvorba štatistík pracovnej úrazovosti s prehľadnými grafickými výstupmi

Fotogaléria modulu

ikona Technické zariadenia Modul Technické zariadenia

Modul Technické zariadenia umožňuje viesť evidenciu technických zariadení.

Medzi najdôležitejšie funkcie patrí:

 • sledovanie termínov odborných prehliadok, odborných skúšok, revízií a pod.
 • upozorňovanie na nesplnené alebo blížiace sa termíny

Fotogaléria modulu

ikona testy Modul Testy

Modul Testy pozostáva zo štyroch samostatných častí - Testy BOZP, Testy OPP, Testy ŽP a Testy CO. Umožňuje jednoduché vytváranie testov pre overovanie vedomostí zamestnancov po absolvovaní kurzu, školenia, oboznámenia a podobne.

Vytvorenie testu je otázka niekoľkých sekúnd!

Preddefinovaná knižnica ponúka stovky vypracovaných a neustále aktualizovaných otázok z príslušných predpisov a technických noriem.

Základné črty modulu:

hárok so zaškrtnutými odpoveďami
 • neustále aktualizovaná databáza testových otázok zo základných predpisov a technických noriem
 • rýchle a jednoduché vytvorenie testu s ľubovoľným počtom otázok podľa preddefinovaného vzoru
 • možnosť vytvorenia a zaradenia vlastných otázok (napríklad z interných smerníc a predpisov)
 • automatické vygenerovanie testovacieho hárka s tabuľkou pre zaznačovanie odpovedí
 • generovanie záznamu zo školenia s osnovou
 • možnosť elektronického testovania zamestnancov

Fotogaléria modulu

ikona chemické látky Modul Chemické látky

Modul poskytuje množstvo praktických informácií o "čistých" chemických látkach. Obsahuje neustále dopĺňanú databázu stoviek chemických látok s informáciami prehľadne usporiadanými do 16-tich oddielov obdobne, ako je to u kariet bezpečnostných údajov.

V časti „Evidencia (REACH)“, ktorá je súčasťou modulu máte možnosť zostavenia a evidovania vlastného užívateľského zoznamu látok, ktoré používate v spoločnosti. Pomocou tejto evidencie máte možnosť evidovať základné údaje o používaných látkach.

pracovníčka vykonáva chemickú analýzu

Kľúčové vlastnosti modulu Chemické látky:

 • rýchly prístup k informáciám o chemických látkach
 • možnosť filtrovania (vyhľadávania) látok podľa názvu látky, synonyma, medze výbušnosti alebo podľa rozpustnosti
 • vytváranie vlastného registra kariet chemických látok
 • tlač / zobrazenie len tých častí a informácií, ktoré Vás zaujímajú

Fotogaléria modulu

ikona systém manažérstva Modul Systém manažérstva BOZP

Cieľom modulu Systém manažérstva BOZP je podpora zavádzania a udržiavania systému manažérstva v organizáciách podľa rôznych medzinárodných štandardov. Užívateľom poskytuje praktický a jednoduchý návod ako zaviesť systém manažérstva BOZP.

Modul vychádza z medzinárodnej normy, aby zavedenie systému bolo certifikovateľné domácimi a zahraničnými akreditovanými certifikačnými spoločnosťami. Modul zavádza na začiatok celého procesu jeden prvok navyše (podľa vzoru BS 8800) a tým je Úvodná analýza. Úvodná analýza umožňuje poznať východiskový stav v podniku, identifikovať nezhody a tým adresnejšie formulovať ciele a potrebné opatrenia. Modul Systém manažérstva BOZP obsahuje všetky prvky od vstupnej analýzy až po samotné preskúmanie vedením.

manažérka kreslí graf na tabuľu

UPOZORNENIE: Za účelom možnosti komplexného využitia tohto modulu je potrebné mať zakúpené aj moduly Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, Zamestnanci, Riziká, Chemické látky a Testy BOZP (resp. balík BOZP).

Fotogaléria modulu

ikona odpady Modul Odpady

Modul Odpady umožňuje používateľovi viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá a o ich zhodnotení a zneškodnení v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Poskytuje možnosť jednoduchého a rýchleho vygenerovania Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním podľa zvolených kritérií (kód činnosti, druh odpadu, obdobie).

Modul Odpady obsahuje nasledujúce elektronicky vyplniteľné formuláre:

 • Evidenčný list odpadu
 • Evidenčný list skládky odpadov
 • Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním
 • Priebežná sumarizácia odpadov
 • Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu
nádoby na triedený odpad

Kľúčové vlastnosti modulu Odpady:

 • elektronická forma evidencie o odpadoch v priebehu kalendárneho roka na predpísaných formulároch v zmysle platnej legislatívy
 • automatické načítanie údajov o firme do hlavičky evidenčných listov a hlásení
 • možnosť vytvárania a sledovania priebežnej bilancie s nakladanými odpadmi
 • jednoduché vygenerovanie ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním
 • možnosť archivácie vyplnených údajov za jednotlivé kalendárne roky
 • generovanie ohlásení podľa jednotlivých okresných úradov
 • automatické preklápanie zostatkov do nasledujúceho roka
 • tvorba rôznych štatistických výstupov

Fotogaléria modulu

BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP