ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
SLUŽBY TECHNIKA A ŠPECIALISTU POŽIARNEJ OCHRANY

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť plnenie povinností a určených úloh na úseku ochrany pred požiarmi osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné oprávnenie. vyňaté zo zákona

Pomôžeme Vám naplniť požiadavky zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a s využitím našich softvérových aplikácií Vám prinesieme úsporu času, zníženie nákladov a garanciu najvyššej kvality poskytovaných služieb.

Prostredníctvom našich kvalifikovaných a skúsených pracovníkov Vám zabezpečíme:

domček zo zápaliek
Technik požiarnej ochrany
 • vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom
 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok
 • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok
 • vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok
 • určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby
 • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov
Špecialista požiarnej ochrany
 • vypracúvanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb
 • riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologických zariadení
 • spracúvanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru
A taktiež
 • komplexné odborné poradenstvo
 • a ďalšie činnosti podľa Vašich potrieb
hasiace prístroje
  Dotazník pre vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP