ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
NEZÁVÄZNÁ CENOVÁ PONUKA

Údaje získané vyplnením tohto dotazníka slúžia výlučne na stanovenie ceny požadovanej služby pre Vašu spoločnosť, nebudú poskytnuté tretím osobám a použité na iné účely.

Dotazník slúži na získanie informácií o predmete činnosti Vašej spoločnosti, pracovného prostredia, počtu zamestnancov, charaktere pracovných činností vykonávaných Vašimi zamestnancami a škodlivých faktorov pracovného prostredia (hluk, prach,...) a pod..

  O ktorú službu máte záujem?

  Identifikačné údaje spoločnosti

  Kontaktná osoba

  Informácie o ďalších prevádzkach

Názov a adresa prevádzky
Počet všetkých zamestnancov
Počet zamestnancov s rizikovou prácou
  V prípade väčšieho počtu prevádzok priložte samostatný zoznam. V prípade ak sa charakter výroby líši na jednotlivých prevádzkach priložte popis činnosti jednotlivých prevádzok.

  Rizikové faktory

Máte Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vyhlásené rizikové práce kategórie 3 resp. 4?

  Zoznam profesií

Názov profesie
Počet zamestnancov
rizikovy faktor
kategoria
  V prípade väčšieho počtu profesií priložte samostatný zoznam

  Priemerná ročná fluktuácia zamestnancov

Uveďte počet začatých a skončených pracovných pomerov za posledný rok

  Práca v noci

Vyskytuje sa vo Vašej spoločnosti práca v noci?
ak áno, počet zamestnancov:

  Uveďte počet zamestnancov

  Počet pracovných úrazov

  Vaše špecifické požiadavky

  Priestory

  Príloha

BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP