NEZÁVÄZNÁ CENOVÁ PONUKA

Údaje získané vyplnením tohto dotazníka slúžia výlučne na stanovenie ceny požadovanej služby pre Vašu spoločnosť, nebudú poskytnuté tretím osobám a použité na iné účely.

Dotazník slúži na získanie informácií o predmete činnosti Vašej spoločnosti, pracovného prostredia, počtu zamestnancov, charaktere pracovných činností vykonávaných Vašimi zamestnancami a škodlivých faktorov pracovného prostredia (hluk, prach,...) a pod..

  O ktorú službu máte záujem?

  Identifikačné údaje spoločnosti

  Kontaktná osoba

  Informácie o ďalších prevádzkach

Názov a adresa prevádzky
Počet všetkých zamestnancov
Počet zamestnancov s rizikovou prácou
  V prípade väčšieho počtu prevádzok priložte samostatný zoznam. V prípade ak sa charakter výroby líši na jednotlivých prevádzkach priložte popis činnosti jednotlivých prevádzok.

  Rizikové faktory

Máte Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vyhlásené rizikové práce kategórie 3 resp. 4?

  Zoznam profesií

Názov profesie
Počet zamestnancov
rizikovy faktor
kategoria
  V prípade väčšieho počtu profesií priložte samostatný zoznam

  Priemerná ročná fluktuácia zamestnancov

Uveďte počet začatých a skončených pracovných pomerov za posledný rok

  Práca v noci

Vyskytuje sa vo Vašej spoločnosti práca v noci?
ak áno, počet zamestnancov:

  Uveďte počet zamestnancov

  Počet pracovných úrazov

  Vaše špecifické požiadavky

  Priestory

  Príloha

BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP