ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
BEZPEČNOSTNOTECHNICKÁ SLUŽBA

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pre zamestnancov bezpečnostnotechnickú službu v zmysle § 21 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

vyňaté zo zákona
Túto povinnosť Vám pomôžeme naplniť a s využitím našich softvérových aplikácií Vám prinesieme úsporu času, zníženie nákladov a garanciu najvyššej kvality poskytovaných služieb.

Prostredníctvom našich kvalifikovaných a skúsených pracovníkov Vám zabezpečíme:

  • spracovanie kompletnej dokumentácie BOZP v zmysle platných právnych predpisov
  • výkon školení zamestnancov v predpísaných termínoch
  • odborné poradenstvo pre zamestnávateľa, ako aj ostatných vedúcich zamestnancov
  • identifikácia a posudzovanie rizík v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z. s návrhom OOPP
dokumentácia bozp
bezpečnostný technik
  • účasť a odbornú pomoc pri šetrení pracovných úrazov (spracovávanie záznamov o registrovanom pracovnom úraze, oznamovanie pracovných úrazov príslušným orgánom, odškodňovanie a pod.)
  • výkon previerok pracovísk zamestnávateľa s identifikáciou nedostatkov a návrhom na zlepšenie zisteného stavu (preventívna kontrolná činnosť)
  • zastupovanie pri styku s orgánmi štátnej správy
  • dohľad nad plnením povinností vyplývajúcich z predpisov o BOZP, kontrolu stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracoviskách
  Dotazník pre vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP