ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
VÝKON NEZÁVISLÝCH AUDITOV A ODBORNÉ PORADENSTVO

Pomôžeme Vám zosúladiť stav zavedenej praxe v oblasti BOZP a OPP s požiadavkami platnej legislatívy.

Vyhodnotíme a porovnáme požiadavky platnej legislatívy v oblastiach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi s reálnym stavom ich plnenia vo Vašej organizácií.

Výkon auditu zahŕňa analýzu:

  • dokumentácie BOZP a OPP
  • potrieb všeobecných a odborných školení v oblasti BOZP a vyhradených technických zariadení
  • existujúceho posúdenia rizík
  • prideľovania osobných ochranných pracovných prostriedkov
  • postupov šetrenia pracovných úrazov
  • plnenia úloh v oblasti VTZ a pracovných prostriedkov
  • plnenia úloh so zameraním na pracovné prostredie
zúfalstvo pri nakopenej dokumentácii
Výstupom auditu je analýza silných a slabých stránok spoločnosti v oblastiach BOZP a OPP, správa o úrovni reálneho napĺňania legislatívnych požiadaviek, sumarizácia nedostatkov, návrhy opatrení a optimálneho systému riadenia BOZP a OPP.
Okrem výkonu auditov Vám ponúkame možnosť spolupráce formou odborného poradenstva a konzultácií pri výkone odborných činností v oblastiach BOZP, OPP, ŽP a CO. Pre viac informácií nás prosím kontaktujte.
Ceny auditov BOZP a OPP sa stanovujú individuálne, podľa charakteru spoločnosti, počtu zamestnancov a osobitých požiadaviek.
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP