KOORDINÁCIA BOZP NA STAVENISKU

Zaistite bezpečné pracovné podmienky všetkým osobám na vašich staveniskách. Prostredníctvom kvalifikovaných odborníkov zabezpečujeme výkon koordinátora bezpečnosti v súlade s požiadavkami platnej legislatívy.

Ponúkame Vám odbornú spoluprácu za účelom koordinácie plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia BOZP.

Výkon koordinátora bezpečnosti zahŕňa:

  • návštevu stavieb, sledovanie postupov a organizácie prác na stavenisku
  • sledovanie možných rizík vyplývajúcich zo vzájomného ohrozenia a následných prác jednotlivých pracovných skupín
  • kontrolu dodržiavanie opatrení uvedených v pláne BOZP, dodržiavanie bezpečných postupov, opatrení predpísaných v realizačnej dokumentácii, technologických postupoch, pravidlách spoločného užívania priestorov a zariadení a ďalších zásad určených pre zaistenie BOZP na stavbe, zo strany osôb podieľajúcich sa na realizácii stavby
  • podávanie návrhov objednávateľovi na preventívne technické a organizačné riešenia týkajúce sa bezpečnosti na stavenisku (vrátane návrhov na úpravu a doplnenia plánu BOZP)
kontrala dokumentacie

a ďalej...

bager nakladá zeminu na nákladné auto
  • spoluprácu a konzultácie so zodpovednými osobami
  • informovanie o zistených nedostatkoch alebo porušeniach na úseku BOZP a rizikách
  • účasť na poradách, pri šetrení nežiadúcich udalostí na stavbe
  • spracovanie zápisov o činnosti koordinátora bezpečnosti a popisu stavu bezpečnosti na príslušnej stavbe
  • ďalšie činnosti v súlade s požiadavkami NV SR č. 396/2006 Z. z. a osobitnými požiadavkami pre príslušnú stavbu
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP