ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
KOORDINÁCIA BOZP NA STAVENISKU

Zaistite bezpečné pracovné podmienky všetkým osobám na vašich staveniskách. Prostredníctvom kvalifikovaných odborníkov zabezpečujeme výkon koordinátora bezpečnosti v súlade s požiadavkami platnej legislatívy.

Ponúkame Vám odbornú spoluprácu za účelom koordinácie plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia BOZP.

Výkon koordinátora bezpečnosti zahŕňa:

  • návštevu stavieb, sledovanie postupov a organizácie prác na stavenisku
  • sledovanie možných rizík vyplývajúcich zo vzájomného ohrozenia a následných prác jednotlivých pracovných skupín
  • kontrolu dodržiavanie opatrení uvedených v pláne BOZP, dodržiavanie bezpečných postupov, opatrení predpísaných v realizačnej dokumentácii, technologických postupoch, pravidlách spoločného užívania priestorov a zariadení a ďalších zásad určených pre zaistenie BOZP na stavbe, zo strany osôb podieľajúcich sa na realizácii stavby
  • podávanie návrhov objednávateľovi na preventívne technické a organizačné riešenia týkajúce sa bezpečnosti na stavenisku (vrátane návrhov na úpravu a doplnenia plánu BOZP)
kontrala dokumentacie

a ďalej...

bager nakladá zeminu na nákladné auto
  • spoluprácu a konzultácie so zodpovednými osobami
  • informovanie o zistených nedostatkoch alebo porušeniach na úseku BOZP a rizikách
  • účasť na poradách, pri šetrení nežiadúcich udalostí na stavbe
  • spracovanie zápisov o činnosti koordinátora bezpečnosti a popisu stavu bezpečnosti na príslušnej stavbe
  • ďalšie činnosti v súlade s požiadavkami NV SR č. 396/2006 Z. z. a osobitnými požiadavkami pre príslušnú stavbu
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP