ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
E-LEARNING
kurzy a cenník

Ponúkané e-learningové kurzy

Názov kurzu Info (sylabus) Cieľová skupina Obmedzenie použitia SK EN
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – vedúci zamestnanci
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – ostatní zamestnanci
info vedúci
info ostatní
určení zamestnanci pre vstupné a opakované všeobecné oboznámenie o BOZP • len pre administratívnych zamestnancov, resp. zamestnancov nevýrobných profesií
• nenahrádza odborné školenia
Ochrana pred požiarmi - vedúci zamestnanci
Ochrana pred požiarmi - ostatní zamestnanci
info vedúci
info ostatní
určení zamestnanci pre vstupné a opakované školenia o OPP • len pre „nevýrobných“ zamestnancov
Zástupca zamestnancov pre bezpečnosť info zamestnanci vymenovaní za zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť
Vodiči motorových (referentských) vozidiel info zamestnanci, ktorí pri výkone práce vedú motorové vozidlá • nie je určený profesionálnym vodičom a vodičom nákladných motorových vozidiel
Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou info oboznámenie zamestnancov so zásadami BOZP pri práci vo výške • nie je určený zamestnancom pracujúcim vo výške pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky resp. OOPP proti pádu
Oboznamovanie zamestnancov s civilnou ochranou info oboznámenie zamestnancov v zmysle zákona o CO
Práca s chemickými látkami info oboznámenie zamestnancov, ktorí s chemickými látkami pracujú, manipulujú, skladujú ich, alebo ich používajú akýmkoľvek iným spôsobom
Poskytovanie prvej pomoci
info určení zamestncanci zamestnávateľa • iba teoretická časť akreditovaného kurzu
nenahrádza celý akreditovaný kurz prvej pomoci
Oboznámenie zamestnancov s GDPR info zamestnanci, ktorí akýmkoľvek spôsobom prichádzajú do kontaktu s osobnými údajmi, manipulujú s nimi, pracujú s nimi, uchovávajú ich pre ďalšie potreby
Zásady informačnej bezpečnosti info všetci zamestnanci pracujúci s počítačom, alebo inými informačnými systémami
Odborná príprava osôb pri práci s diizokyanátmi info

Individuálne kurzy

Pre klientov ponúkame možnosť spracovať kurzy podľa ich individuálnych požiadaviek.

kreslená postavička za počítačom má nápad

Cenník prístupov do základného balíka kurzov BOZP a OPP platný pre koncových používateľov

Ak máte záujem o objednanie prístupov, neváhajte nás kontaktovať.
Cena, fakturácia, zmluvné a ďalšie obchodné podmienky sa dojednávajú s klientom individuálne!

Čo je prístup ?

Jeden prístup umožňuje jedno preškolenie používateľa zo všetkých kurzov zo základného balíka kurzov BOZP a OPP.

Platnosť prístupov

Prístup je platný 2 roky od dátumu zakúpenia.
Nevyčerpané prístupy strácajú platnosť. Využívanie aplikácie pre správu E-learningu je možné iba v čase platnosti prístupov.
Aktuálne informácie o počte použitých prístupov a platnosti prístupov sú k dispozícii v aplikácii pre správu E-learningu.

Cena zahŕňa

  • aplikáciu pre správu E-learningu vo firme
  • prístup ku kurzom z aktuálnej ponuky E-learningových kurzov podľa potrieb používateľa
  • automatickú aktualizáciu obsahu a informovanie o zmenách
  • odborné poradenské služby

Prístup do vlastných kurzov, používanie vlastných kurzov

Ponúkame implementáciu Vami vytvoreného kurzu do nášho systému. Cena za implementáciu a správu vlastného kurzu v našom systéme sa stanovuje dohodou.
Ponúkame Vám spracovanie a implementáciu kurzu podľa Vašich špecifických požiadaviek. Cena za vytvorenie kurzu na podmienky Vašej spoločnosti sa stanovuje dohodou v závislosti od obsahu kurzu, požiadaviek na grafiku a i.
E-learning je poskytovaný na základe zmluvného vzťahu.
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP