ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
Legislatívno-dokumentačné moduly
(BOZP, OPP, ŽP, CO)

Charakteristika Legislatívno-dokumentačných modulov (BOZP, OPP, ŽP, CO)

Cieľom týchto štyroch samostatných modulov je poskytnúť používateľom nielen vždy aktuálnu legislatívu v danej oblasti (Zákony, Vyhlášky, Nariadenia vlády, ...), ale komplexnú pomôcku a informácie umožňujúce naplniť požiadavky platnej legislatívy. Vo forme vzorovo vypracovanej dokumentácie, návodov, prehľadne spracovaných požiadaviek na technické zariadenia a profesie nájdete účinný nástroj, ktorý Vám pomôže pri Vašej každodennej práci.

Štruktúra modulov je takmer totožná. Moduly Životné prostredie, Civilná ochrana a Ochrana pred požiarmi sú pre ľahšiu orientáciu navyše rozčlenené na rôzne podoblasti.

Základné členenie predpisových modulov

kreslená postavička drží knihu

Legislatíva SR - obsahuje plné (konsolidované) znenia zákonov, vyhlášok, nariadení vlády v príslušnej oblasti, ktoré sú neustále aktualizované. Ich spracovanie umožňuje farebné zvýraznenie novelizovaných častí predpisov, vyhľadávanie, kopírovanie, tlač a množstvo iných funkcií.

Legislatíva EÚ - obsahuje konsolidované znenie predpisov EÚ

Postupy a metódy - majú za úlohu poskytnúť výklady a komentáre k zákonom a vyhláškam, ale aj pomoc pri spracovaní rôznych povinností.

Vzory dokumentov - obsahujú vzorovo vypracovanú dokumentáciu, ktorá je vyžadovaná v zmysle platnej legislatívy. Po malej úprave na konkrétne podmienky spoločnosti je dokumentácia pripravená na okamžité použitie.

Formuláre a tlačivá - obsahujú formuláre a tlačivá využívané v danej oblasti.

Odborná oblasť - prehľadne spracovaný súbor odborných požiadaviek a povinností na jednotlivé profesie, technické zariadenia a prevádzkové objekty a budovy, ktoré pre ne vyplývajú z platnej legislatívy.

Odvetvové predpisy - obsahujú prehľad najpoužívanejších technických noriem (STN, EN, ISO, ...) v danej oblasti.

technik posudzuje riziká


Základné črty modulov

  • Prehľad predpisov
  • Prehľad noriem
  • Prehľad dokumentov
  • Filtrovanie dokumentov
  • Export predpisov, dokumentov
  • Export zoznamu predpisov dokumentov

Fotogaléria modulu

Cenník

Modul Štandard Biznis
  Bezpečnosť a ochrana zdravia
1. používateľ 99,50 € / 12 mesiacov
každý ďalší používateľ 60 € / 12 mesiacov
1. používateľ 99,50 € / 12 mesiacov
každý ďalší používateľ 60 € / 12 mesiacov
  Ochrana pred požiarmi
1. používateľ 99,50 € / 12 mesiacov
každý ďalší používateľ 60 € / 12 mesiacov
1. používateľ 99,50 € / 12 mesiacov
každý ďalší používateľ 60 € / 12 mesiacov
  Životné prostredie
1. používateľ 99,50 € / 12 mesiacov
každý ďalší používateľ 60 € / 12 mesiacov
1. používateľ 99,50 € / 12 mesiacov
každý ďalší používateľ 60 € / 12 mesiacov
  Civilná ochrana
1. používateľ 85,00 € / 12 mesiacov
každý ďalší používateľ 45 € / 12 mesiacov
1. používateľ 85,00 € / 12 mesiacov
každý ďalší používateľ 45 € / 12 mesiacov
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP