ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
AOP BT FORMOU E-LEARNINGU
AKO TO FUNGUJE
  Prihlásiť sa na kurz
1
Podmienkou pre získanie prístupových údajov do aplikácie je úhrada zálohovej faktúry, ktorá bude automaticky vygenerovaná po vyplnení povinných údajov vo formulári „Objednávka / Zálohová faktúra“ a ich odoslaní zvolením tlačidla „OBJEDNAŤ“. Vygenerovaná zálohová faktúra bude zaslaná na e-mail kontaktnej osoby zadaný v objednávke.
2
Po uhradení zálohovej faktúry bude osobe uvedenej vo formulári „Objednávka / Zálohová faktúra“ ako účastník zaslaný e-mail s prístupovými údajmi (prihlasovacie meno a heslo) do aplikácie, kde Vám bude k dispozícii školenie (kurz) AOP BT pre absolvovanie.
3
Elektronický vzdelávací systém monitoruje priebeh vzdelávania a zabezpečuje jeho priebeh v určenom rozsahu.
4

Po ukončení vzdelávania systém vygeneruje záznam o absolvovaní výchovy a vzdelávania. Je potrebné, aby účastník vzdelávania tento záznam vytlačil, potvrdil svojim podpisom na určenom mieste a doručil vzdelávaciemu stredisku BE-SOFT, a.s. (Krakovská 23, 040 11 Košice).

Spolu s týmto záznamom je potrebné, aby účastník vzdelávania vzdelávaciemu stredisku BE-SOFT zaslal kópiu svojho osvedčenia BT (obidve strany osvedčenia) alebo originál osvedčenia BT / ABT (pokiaľ požaduje potvrdiť absolvovanie AOP aj do osvedčenia).

5
Následne bude účastníkovi vzdelávania zaslané potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy s uvedením dátumu jej vykonania a originál osvedčenia BT / ABT, kde bude potvrdená AOP (pokiaľ účastník zaslal vzdelávaciemu stredisku spolu zo záznamom o účasti aj originál osvedčenia BT / ABT).

Ďalšie informácie

Po zvolení kurzu pre štúdium sa účastníkovi vzdelávania zobrazia základné pokyny pre používanie kurzu, učebná osnova, doplňujúce funkčné ikony, ktoré sú k dispozícii počas celého štúdia.

Účastník v rámci vzdelávania študuje postupne jednotlivé kapitoly, ktoré sú usporiadané chronologicky podľa logicky nadväzujúcich tém.

Kurz je spracovaný najmä ako kombinácia textu, ilustratívnych obrázkov, súvisiacich odborných študijných materiálov, vzorových príkladov a pomôcok. Jednotlivé zmeny požiadaviek právnych predpisov vyplývajúce z ich zmien (noviel) sú zrejmé z chronologicky usporiadaného zoznamu predpisov, ktorý farebne zobrazuje ich zmeny.

Po jednotlivých kapitolách v kurze sú zaradené priebežné otázky na overenie správneho chápania poskytnutých informácií v kapitole. Úspešné ukončenie štúdia témy a vstup do ďalšej kapitoly je podmienený správnym zodpovedaním priebežných otázok.

BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP