ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
ODBORNÁ PRÍPRAVA OSÔB PRI PRÁCI S DIIZOKYANÁTMI
AKO TO FUNGUJE
  Prihlásiť sa na kurz
1
Podmienkou pre získanie prístupových údajov do aplikácie je úhrada zálohovej faktúry, ktorá bude automaticky vygenerovaná po vyplnení povinných údajov vo formulári „Objednávka / Zálohová faktúra“ a ich odoslaní zvolením tlačidla „OBJEDNAŤ“. Vygenerovaná zálohová faktúra bude zaslaná na e-mail kontaktnej osoby zadaný v objednávke.
2
Po uhradení zálohovej faktúry bude osobe uvedenej vo formulári „Objednávka / Zálohová faktúra“ ako účastník zaslaný e-mail s prístupovými údajmi (prihlasovacie meno a heslo) do aplikácie, kde Vám bude k dispozícii školenie (kurz) Odborná príprava na prácu s diizokyanátmi pre absolvovanie.
3
Po ukončení vzdelávania systém vygeneruje záznam o absolvovaní výchovy a vzdelávania. Je potrebné, aby účastník vzdelávania tento záznam vytlačil, potvrdil svojim podpisom na určenom mieste a doručil vzdelávaciemu stredisku BE-SOFT, a.s. emailom na skolenia@besoft.sk, alebo poštou na adresu: BE-SOFT a.s., Krakovská 23, 040 11 Košice.
4

Následne bude účastníkovi vzdelávania zaslané potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy s uvedením dátumu jej vykonania.

Prístupové údaje do aplikácie s prideleným školením (kurzom) Odborná príprava na prácu s diizokyanátmi sú platné 30 kalendárnych dní od dátumu ich zaslania účastníkovi. Po tomto termíne prístup do aplikácie účastníkovi zaniká.
V prípade, že účastník, pre ktorého bolo školenie objednané, sa nezúčastní tohto školenia z akéhokoľvek dôvodu alebo neabsolvuje celé školenie v období platnosti prístupových údajov do aplikácie, nemá objednávateľ nárok na vrátenie ceny za školenie.
Po prvom prihlásení účastníka do aplikácie sa tento stáva účastníkom vzdelávacej aktivity a objednávateľ nemá nárok na vrátenie už vykonanej úhrady za odbornú prípravu dištančnou formou.
Spoločnosť BE-SOFT, a.s. nenesie zodpovednosť za neabsolvovanie odbornej prípravy účastníkom v predpísanej lehote.

Ďalšie informácie

Po zvolení kurzu pre štúdium sa účastníkovi vzdelávania zobrazia základné pokyny pre používanie kurzu, učebná osnova, doplňujúce funkčné ikony, ktoré sú k dispozícii počas celého štúdia.

Účastník v rámci vzdelávania študuje postupne jednotlivé kapitoly, ktoré sú usporiadané chronologicky podľa logicky nadväzujúcich tém.

Kurz je spracovaný najmä ako kombinácia textu a ilustratívnych obrázkov.

Na konci kurzu systém vygeneruje záznam o absolvovaní výchovy a vzdelávania. Je potrebné, aby účastník vzdelávania tento záznam vytlačil, potvrdil svojim podpisom na určenom mieste a doručil vzdelávaciemu stredisku BE-SOFT, a.s. emailom na skolenia@besoft.sk, alebo poštou na adresu: BE-SOFT a.s., Krakovská 23, 040 11 Košice.

BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP