ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
DETAIL AKCIE

Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike §21
Odborné školenia v oblasti elektrických zariadení

Začiatok:
07.12.2023

Koniec
08.12.2023
Miesto konania
Košice
Krakovská 23
Rozsah školenia
18 hodín
Kontaktná osoba
Ing. Miriam Kyseľová
0911 095 128
kyselova@besoft.sk
Vydaný doklad
osvedčenie o odbornej spôsobilosti
Ďalšie informácie

Kurz odbornej spôsobilosti v elektrotechnike realizujeme v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať činnosť elektrotechnikov. Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s legislatívnymi predpismi elektrotechnikov v oblasti BOZP, s ich povinnosťami vyplývajúcimi z týchto predpisov.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu termínu.

Organizačné pokyny:

Miesto konania kurzu: BE – SOFT a. s., Krakovská 23, Košice

Účastnícky poplatok:

§ 21 70,00 € bez DPH; 84,00 € s DPH 20% - rozsah 18 hod

§ 22 75,00 € bez DPH; 90,00 € s DPH 20% - rozsah 21 hod

§ 23 85,00 € bez DPH; 102,00 € s DPH 20% - rozsah 24 hod

Vysoké napätie: + 35,00 € bez DPH; 42,00 € s DPH 20%

Výbušné prostredie: + 35,00 € bez DPH; 42,00 € s DPH 20%

Účastnícky poplatok pre zmluvných klientov*:

§ 21 60,00 € bez DPH; 72,00 € s DPH 20%

§ 22 65,00 € bez DPH; 78,00 € s DPH 20%

§ 23 75,00 € bez DPH; 90,00 € s DPH 20%

Vysoké napätie: + 30,00 € bez DPH; 36,00 € s DPH 20%

Výbušné prostredie: + 30,00 € bez DPH; 36,00 € s DPH 20%

*Účastnícky poplatok pre zmluvných klientov platí aj pre klientov, ktorí si potrebujú zvýšiť doterajší paragraf a pôvodné osvedčenie získali v našej spoločnosti (dokladovať kópiu osvedčenia spolu s prihláškou).

Prezentácia: 07.12.2023 od 7.45 - 8.00 hod.

Rozsah kurzu: od 8.00 – do 16.00 hod.

Program kurzu: Legislatíva elektrotechnikov v oblasti BOZP pri práci na elektrických zariadeniach

Účastnícky poplatok: je potrebné uhradiť pred začatím kurzu (bankovým prevodom, alebo vkladom) na účet IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713

Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry

(Zálohová faktúra Vám bude vygenerovaná a zaslaná na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke)

Špecifický symbol: uveďte Vaše IČO

BE – SOFT a. s. je platcom DPH

Podmienky účasti: kompletne vyplnená prihláška, fotokópia dokladu o nadobudnutí najvyššieho odborného elektrotechnického vzdelania, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, potvrdenie o dĺžke odbornej praxe v zmysle prílohy č. 11 vyhl. č. 508/2009 Z.z.. Záujemcovia o § 22 a § 23 aj fotokópiu osvedčenia odbornej spôsobilosti na činnosť na TZ EZ - §21).

Po úspešnom absolvovaní skúšok získajú účastníci osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike s celoslovenskou platnosťou.

V cene kurzu je zahrnuté: účastnícky poplatok, vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre elektrotechnikov a ostatná réžia.

Prihláste sa online do 1.12.2023. V prípade záujmu o preškolenie na vysoké napätie, príp. výbušné prostredie prosíme uviesť túto skutočnosť viditeľne v prihláške.

Platbu uskutočňujte až na základe výzvy organizátora.
Informácie: Ing. Miriam Kyseľová, 055 720 16 14, kyselova@besoft.sk

70,00 € bez DPH
84,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
55,00 € bez DPH
66,00 € s DPH
Na stiahnutie
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP