ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
DETAIL AKCIE

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Všeobecné školenia o BOZP

Začiatok:
04.11.2024

Koniec
29.11.2024
Miesto konania
Košice
Krakovská 23
Rozsah školenia
120 hodín
Kontaktná osoba
Ing. Martina Renčová
0903 806 673
rencova@besoft.sk
Vydaný doklad
potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy
Ďalšie informácie

1. Sústredenie 04.11.2024 – 08.11.2024
2. Sústredenie 18.11.2024 – 22.11.2024
3. Sústredenie 25.11.2024 – 29.11.2024
                                                                                       

Kurz je určený:
Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany sa vykonáva v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Hlavným cieľom základnej odbornej prípravy je získanie teoretických vedomostí, praktických skúseností a aplikačných postupov, ktoré sú potrebné na riadny výkon funkcie technika požiarnej ochrany a pripraviť ich na plnenie úloh vyplývajúcich z § 9 odseku 2 zákona č. 314/2001 Z.z.

Organizačné pokyny:

Miesto konania kurzu:      BE – SOFT a.s., Krakovská 23, Košice

Účastnícky poplatok:          330 € bez DPH; 396 € s DPH 20%

Účastnícky poplatok

pre zmluvných klientov*:   300 € bez DPH; 360 € s DPH 20% 
*Zľavu poskytujeme účastníkom, ktorí absolvovali v našej spoločnosti kurz bezpečnostných technikov (dokladovať kópiu osvedčenia spolu s prihláškou).

Prezentácia:                           04.11.2024  7:45 hod.

Rozsah kurzu:                        120 hodín

Účastnícky poplatok:     je potrebné uhradiť pred začatím kurzu (bankovým prevodom, alebo vkladom) na účet IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713

Variabilný symbol:        číslo zálohovej faktúry (Zálohová faktúra Vám bude vygenerovaná a zaslaná na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke.)

Špecifický symbol:        uveďte Vaše IČO

BE – SOFT a. s. je platcom DPH


Podmienky účasti: ukončené stredoškolské vzdelanie - doloženie kópie dokladu o vzdelaní

Po ukončení odbornej prípravy získajú účastníci potvrdenie o absolvovaní základnej odbornej prípravy technikov požiarnej ochrany, ktoré je jedným z dokladov potrebných na overenie odbornej spôsobilosti na príslušnom krajskom riaditeľstve hasičského a záchranného zboru.


V cene kurzu je zahrnuté: účastnícky poplatok, študijný materiál.

BONUS: Softvérová aplikácia, pomocou ktorej si účastníci môžu overovať vedomosti formou elektronických testov a ktorá ich dokonale pripraví na ústnu časť skúšky z otázok vydaných pokynom prezídia HaZZ č. 20/2015 v znení pokynu č. 25/2015, novela č. 9/2018 a novela č. 10/2023.


Platbu uskutočňujte až na základe výzvy organizátora.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu termínu.

Informácie: Ing. Martina Renčová, tel.: 055/720 16 14, rencova@besoft.sk

 

330,00 € bez DPH
396,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
300,00 € bez DPH
360,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
Na stiahnutie
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP