ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
DETAIL AKCIE

Aktualizačná odborná príprava obsluhy kotlov nad 100 kW
Všeobecné školenia o BOZP

Začiatok:
19.09.2024

Koniec
19.09.2024
Miesto konania
Košice
Krakovská 23
Rozsah školenia
4 hodiny
Kontaktná osoba
Ing. Martina Renčová
0903 806 673
rencova@besoft.sk
Vydaný doklad
potvrdenie o absolvovaní AOP
Ďalšie informácie

Aktualizačná odborná príprava je určená pre kuričov obsluhujúcich kotle nad 100 kW, ktorí majú vydaný preukaz o odbornej spôsobilosti kuriča. V zmysle § 39 ods. (5) zákona č. 124/2006 Z. z. sú povinní absolvovať túto aktualizačnú odbornú prípravu každých 5 rokov odo dňa vydania preukazu, príp. absolvovania poslednej aktualizačnej odbornej prípravy. Neabsolvovaním aktualizačnej odbornej prípravy stráca preukaz platnosť. V zmysle oznámenia zverejneného na stránke Národného inšpektorátu práce, ak je preukaz kuriča vydaný 08.10.2018, aktualizačná odborná príprava musí byť absolvovaná najneskôr dňa 08.10.2024, v opačnom prípade preukaz kuriča stráca dňom 09.10.2024 platnosť.

Organizačné pokyny:

Miesto konania kurzu:      BE – SOFT a.s., Krakovská 23, Košice

Účastnícky poplatok:        50,00 € bez DPH; 60,00 € s DPH 20%

Účastnícky poplatok pre

zmluvných klientov*:        45,00 € bez DPH; 54,00 € s DPH 20%
*Zmluvní klienti sú klienti, s ktorými máme uzatvorenú zmluvu o poskytovaní služieb.

Prezentácia:                         19.09.2024 o 8:00 hod.

Rozsah kurzu:                      4 hodiny

  Účastnícky poplatok:   je potrebné uhradiť pred začatím kurzu (bankovým prevodom, alebo vkladom) na účet IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713

Variabilný symbol:     číslo zálohovej faktúry (Zálohová faktúra Vám bude vygenerovaná a zaslaná na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke)

Špecifický symbol:     uveďte Vaše IČO

BE – SOFT a. s. je platcom DPH

 

Podmienky účasti: kompletne vyplnená on-line prihláška, originál preukazu o získaní odbornej spôsobilosti kuriča, potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy (ak bola absolvovaná).

Po absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy bude účastníkom vydané potvrdenie.


Platbu uskutočňujte až na základe výzvy organizátora.

 

Informácie: Ing. Martina Renčová, tel.: 055/720 16 14, rencova@besoft.sk

 

50,00 € bez DPH
60,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
45,00 € bez DPH
54,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
Na stiahnutie
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP