ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
DETAIL AKCIE

Základné školenie odbornej spôsobilosti obsluhy kotlov nad 100 kW
Všeobecné školenia o BOZP

Začiatok:
19.09.2024

Koniec
20.09.2024
Miesto konania
Košice
Krakovská 23
Rozsah školenia
12 hodín
Kontaktná osoba
Ing. Martina Renčová
0903 806 673
rencova@besoft.sk
Vydaný doklad
potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy
Ďalšie informácie

Pozývame Vás na základné školenie o odbornej spôsobilosti obsluhy kotlov nad 100 kW organizované v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášky č. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany  zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Organizačné pokyny:

Miesto konania školenia:          BE – SOFT a. s., Krakovská 23, Košice

Prezentácia:                                 19.09.2024 o 8.00 hod.

Rozsah školenia:                          1 a ½ dňa - (12 hodín)

 

Účastnícky poplatok:                  120,00€ bez DPH; 144,00 € s DPH 20% (12 hodín)–1 a ½ dňa

Cena nezahŕňa účastnícky poplatok za overenie odborných vedomostí a vydanie preukazu cez OPO (TI).

Účastnícky poplatok

pre zmluvných klientov*:           110,00€ bez DPH; 132,00 € s DPH 20% 
*Zmluvní klienti sú klienti, s ktorými máme uzatvorenú zmluvu o poskytovaní služieb.

Cena nezahŕňa účastnícky poplatok za overenie odborných vedomostí a vydanie preukazu cez OPO (TI).

Účastnícky poplatok:          je potrebné uhradiť pred začatím kurzu (bankovým prevodom, alebo vkladom) na účet IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713

Variabilný symbol:             číslo zálohovej faktúry (Zálohová faktúra Vám bude vygenerovaná a zaslaná na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke)

Špecifický symbol:            uveďte Vaše IČO

BE – SOFT a. s. je platcom DPH

 

Podmienky účasti: lekárske potvrdenie „spôsobilý pracovať ako obsluha kotlov I. – V. triedy“, kópiu najvyššieho dosiahnutého vzdelania, prihlášku na overenie odborných vedomostí oprávnenou právnickou osobou - kompletne vyplnená a potvrdený predpísaný výcvik v rozsahu 40 hodín v bode 5 prihlášky.
Po ukončení základného školenia a overení vedomostí účastník dostane všetky požadované doklady, ktoré je potrebné dokladovať k žiadosti o vystavenie kuričského preukazu pre príslušný inšpektorát práce. Podrobné informácie dostanú účastníci na začiatku školenia.

 

Platbu uskutočňujte až na základe výzvy organizátora.

Informácie: Ing. Martina Renčová, tel.: 055/720 16 14, rencova@besoft.sk

120,00 € bez DPH
144,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
110,00 € bez DPH
132,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
Na stiahnutie
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP