ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
DETAIL AKCIE

Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Všeobecné školenia o BOZP

Začiatok:
02.10.2024

Koniec
04.10.2024
Miesto konania
Košice
Krakovská 23
Rozsah školenia
30 hodín
Kontaktná osoba
Ing. Martina Renčová
0903 806 673
rencova@besoft.sk
Vydaný doklad
potvrdenie o absolvovaní AOP
Ďalšie informácie

Kurz je určený:
Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany sa vykonáva v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Hlavným cieľom je oboznámiť účastníkov so zmenami v legislatíve za posledných 5 rokov. Účastníci budú informovaní o nových platných legislatívnych predpisoch, o novelách a zmenách v legislatívnych predpisoch a taktiež o zrušených legislatívnych predpisoch. Zároveň si budú môcť zopakovať už nadobudnuté skúsenosti a poznatky z praxe a majú možnosť si plnenie povinností vyplývajúcich z legislatívy v prípade nejasností prediskutovať s ostatnými účastníkmi a lektormi.

Organizačné pokyny:

Miesto konania kurzu:      BE – SOFT a.s., Krakovská 23, Košice

Účastnícky poplatok:        145 € bez DPH; 174 € s DPH 20%

Účastnícky poplatok pre

zmluvných klientov*:        130 € bez DPH; 156 € s DPH 20%
*Zľavu poskytujeme účastníkom, ktorí absolvovali v našej spoločnosti kurz technikov požiarnej ochrany alebo aktualizačnú odbornú prípravu technikov požiarnej ochrany.

Prezentácia:                      02.10.2024 08.00 hod.

Rozsah kurzu:                    30 hodín

Účastnícky poplatok:          je potrebné uhradiť pred začatím kurzu (bankovým prevodom, alebo vkladom) na účet IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713

Variabilný symbol:             číslo zálohovej faktúry (Zálohová faktúra Vám bude vygenerovaná a zaslaná na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke)

Špecifický symbol:             uveďte Vaše IČO

BE – SOFT a. s. je platcom DPH


Podmienky účasti:

Dokladovať kópiu osvedčenia spolu s prihláškou. Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany je 5 rokov odo dňa vykonania overenia odbornej spôsobilosti. Absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu a požiadať o overenie odbornej spôsobilosti na príslušnom krajskom riaditeľstve hasičského a záchranného zboru je účastník povinný v dobe platnosti osvedčenia. Po ukončení odbornej prípravy získajú účastníci potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy technikov požiarnej ochrany, ktoré je jedným z dokladov potrebných na overenie odbornej spôsobilosti na príslušnom krajskom riaditeľstve hasičského a záchranného zboru.

V cene kurzu je zahrnuté: účastnícky poplatok, študijný materiál.

BONUS: Softvérová aplikácia, pomocou ktorej si účastníci môžu overovať vedomosti formou elektronických testov a ktorá ich dokonale pripraví na ústnu časť skúšky z otázok vydaných pokynom prezídia HaZZ č. 20/2015 v znení pokynu č. 25/2015, novela č. 9/2018 a novela č. 10/2023.


Platbu uskutočňujte až na základe výzvy organizátora.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu termínu.

Informácie: Ing. Martina Renčová, tel.: 055/720 16 14, rencova@besoft.sk

 

145,00 € bez DPH
174,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
130,00 € bez DPH
156,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
Na stiahnutie
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP