ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
DETAIL AKCIE

Ochrana zdravia pri práci s expozíciou karcinogénnym faktorom, mutagénnym faktorom alebo reprodukčne toxickým faktorom
Semináre

Začiatok:
27.06.2024

Koniec
27.06.2024
Rozsah školenia
9:00 - 11:00
Kontaktná osoba
PhDr. Ingrid Kuzminová
0911 650 883
kuzminova@besoft.sk
Ďalšie informácie

Dňa 1. júna 2024 nadobudli účinnosť  legislatívne úpravy súvisiace s ochranou zdravia pri práci s expozíciou karcinogénnym faktorom, mutagénnym faktorom alebo reprodukčne toxickým faktorom:

  • Zákon č. 120/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  • Nariadenie vlády SR č. 121/2024 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym faktorom, mutagénnym faktorom alebo reprodukčne toxickým faktorom pri práci.
  • Nariadenie vlády SR č. 122/2024 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov.
  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 123/2024 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov.

V tejto súvislosti sa bude dňa 27. júna 2024  od 9.00 do 11.00 hod. konať online webinár na tému:

Ochrana zdravia pri práci s expozíciou karcinogénnym faktorom, mutagénnym faktorom alebo reprodukčne toxickým faktorom

Program:

  • Implementácia EÚ legislatívy do legislatívy SR
  • Reprodukčne toxické faktory v legislatíve SR
  • Povinnosti zamestnávateľov
  • Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu a lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci
  • Prísnejšie najvyššie prípustné expozičné limity  (NPEL) v pracovnom ovzduší pre vybrané chemické látky s karcinogénnymi účinkami, mutagénnymi účinkami alebo reprodukčne toxickými účinkami

Lektorka:
MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH
Úrad verejného zdravotníctva SR

30,00 € bez DPH
36,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
30,00 € bez DPH
36,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP