ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
DETAIL AKCIE

Aktualizačná odborná príprava na prácu pri odstraňovaní azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb
Odborné kurzy/prípravy v oblasti ochrany zdravia

Začiatok:
11.04.2024

Koniec
11.04.2024
Miesto konania
Bratislava
Astrová 2/A
Rozsah školenia
10 hodín
Kontaktná osoba
PhDr. Ingrid Kuzminová
0911 650 883
kuzminova@besoft.sk
Vydaný doklad
osvedčenie
Ďalšie informácie

Cieľom vzdelávania je získať prehľad aktuálnych právnych predpisov týkajúcich sa práce s azbestom a materiálmi obsahujúcimi azbest, s dôrazom na legislatívne zmeny a doplnenia, ktoré nastali v tejto oblasti. Aktualizačnú odbornú prípravu 1 x za 5 rokov, sú povinné absolvovať osoby, ktoré vykonávajú pracovné činnosti pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach spojených s manipuláciou s materiálmi obsahujúcimi azbest a s expozíciou azbestovému prachu. Cieľovou skupinou sú najmä osoby zodpovedné za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb a zamestnanci fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb oprávnených na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb, ktorí absolvovali  odbornú prípravu na výkon týchto pracovných činností.

Organizačné pokyny:
Miesto konania kurzu:
                      BE-SOFT, a.s., Astrová 2/A, Bratislava
Účastnícky poplatok:
                         60 € bez DPH; 72 € s DPH 20%
Účastnícky poplatok pre
zmluvných klientov*:                        55 € bez DPH; 66 € s DPH 20%
*Zľavu poskytujeme účastníkom, ktorí absolvovali v našej spoločnosti Odbornú prípravu v oblasti BOZP pre bezpečnostných technikov  (základný kurz bezpečnostných technikov) alebo Základnú odbornú prípravu technikov požiarnej ochrany

Prezentácia:                                         11.04.2024  od 7.45 - 8.00 hod.
Rozsah kurzu:                                     10 hodín
Účastnícky poplatok:                               je potrebné uhradiť pred začatím kurzu ( bankovým prevodom, alebo vkladom na účet IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713

Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry
(Zálohová faktúra Vám bude vygenerovaná a zaslaná na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke)

Špecifický symbol: uveďte Vaše IČO

BE – SOFT a. s. je platcom DPH
Podmienky účasti:                             stredoškolské vzdelanie

V cene kurzu je zahrnuté: účastnícky poplatok, študijný materiál, občerstvenie
Po vykonaní školenia a úspešnom absolvovaní testu bude účastníkom vydané osvedčenie o akreditovanom kurze.
Prihláste sa on-line. Obratom Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra a odoslaná na Váš  e-mail.
Platbu uskutočňujte až na základe výzvy organizátora.
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu termínu.
Informácie: PhDr. Ingrid Kuzmínová, tel. 0911 650 883, kuzminova@besoft.sk

60,00 € bez DPH
72,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
55,00 € bez DPH
66,00 € s DPH
Na stiahnutie
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP