ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
DETAIL AKCIE

Odborná príprava na prácu pri odstraňovaní azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb
Odborné kurzy/prípravy v oblasti ochrany zdravia

Začiatok:
11.04.2024

Koniec
11.04.2024
Miesto konania
Bratislava
Astrová 2/A
Rozsah školenia
10 hodín
Kontaktná osoba
PhDr. Ingrid Kuzminová
0911 650 883
kuzminova@besoft.sk
Vydaný doklad
osvedčenie
Ďalšie informácie

Odborná príprava je určená osobám, ktoré sa pripravujú na pracovné činnosti pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach spojených s manipuláciou s materiálmi obsahujúcimi azbest a s expozíciou azbestovému prachu. Cieľovou skupinou sú najmä osoby zodpovedné za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb a zamestnanci fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb oprávnených na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb.

Absolvent získa vedomosti a informácie potrebné na bezpečné odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb. Oboznámi sa s právnymi predpismi upravujúcimi problematiku ochrany zdravia pri práci s azbestom. Má vedomosti o škodlivých účinkoch azbestového prachu na zdravie ľudí a o účinných ochranných a preventívnych opatreniach pri práci na zníženie expozície prachu s obsahom azbestu, o bezpečných pracovných postupoch a používaní účinných osobných ochranných pracovných prostriedkov pri práci. Absolvent je pripravený vykonávať práce súvisiace s manipuláciou s azbestom a materiálmi obsahujúcimi azbest zo stavieb s dodržaním zásad ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.

Organizačné pokyny:
Miesto konania kurzu:
                      BE-SOFT, a.s., Astrová 2/A, Bratislava
Účastnícky poplatok:
                         60 € bez DPH; 72 € s DPH 20%
Účastnícky poplatok pre
zmluvných klientov*:                        55 € bez DPH; 66 € s DPH 20%
*Zľavu poskytujeme účastníkom, ktorí absolvovali v našej spoločnosti Odbornú prípravu v oblasti BOZP pre bezpečnostných technikov  (základný kurz bezpečnostných technikov) alebo Základnú odbornú prípravu technikov požiarnej ochrany

Prezentácia:                                         11.04.2024  od 7.45 - 8.00 hod.
Rozsah kurzu:                                     10 hodín
Účastnícky poplatok:                               je potrebné uhradiť pred začatím kurzu ( bankovým prevodom, alebo vkladom na účet IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713

Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry
(Zálohová faktúra Vám bude vygenerovaná a zaslaná na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke)
Špecifický symbol: uveďte Vaše IČO
BE – SOFT a. s. je platcom DPH
Podmienky účasti:                             stredoškolské vzdelanie
V cene kurzu je zahrnuté: účastnícky poplatok, študijný materiál, občerstvenie
Po vykonaní školenia a úspešnom absolvovaní testu bude účastníkom vydané osvedčenie o akreditovanom kurze.
Prihláste sa on-line. Obratom Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra a odoslaná na Váš  e-mail.
Platbu uskutočňujte až na základe výzvy organizátora.
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu termínu.
Informácie: PhDr. Ingrid Kuzmínová, tel. 0911 650 883, kuzminova@besoft.sk
60,00 € bez DPH
72,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
55,00 € bez DPH
66,00 € s DPH
Na stiahnutie
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP