ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
DETAIL AKCIE

Aktualizačná odborná príprava obsluhy technických zariadení plynových
Ostatné odborné školenia

Začiatok:
26.09.2023

Koniec
26.09.2023
Miesto konania
Košice
Krakovská 23
Rozsah školenia
6 hodín
Kontaktná osoba
Ing. Miriam Kyseľová
0911 095 128
kyselova@besoft.sk
Vydaný doklad
potvrdenie
Ďalšie informácie

Pozývame Vás na aktualizačnú odbornú prípravu obsluhy technických zariadení plynových organizované v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. Neabsolvovaním aktualizačnej odbornej prípravy stráca preukaz platnosť. V zmysle oznámenia zverejneného na stránke Národného inšpektorátu práce, ak je preukaz obsluhy plynových zariadení vydaný 08.10.2010, aktualizačná odborná príprava musí byť absolvovaná najneskôr dňa 07.10.2015, v opačnom prípade preukaz stráca dňom 08.10.2015 platnosť.

Organizačné pokyny:

Miesto konania kurzu: BE – SOFT a.s., Krakovská 23, Košice

Účastnícky poplatok: 50,00 € bez DPH; 60,00 € s DPH 20%

Účastnícky poplatok pre zmluvných klientov*: 40,00 € bez DPH; 48,00 € s DPH 20%

*Zmluvní klienti sú klienti, s ktorými máme uzatvorenú zmluvu o poskytovaní služieb.

Prezentácia: 26.09.2023 o 8.00 hod.

Rozsah kurzu: 6 hodín

Účastnícky poplatok: je potrebné uhradiť pred začatím kurzu (bankovým prevodom, alebo vkladom) na účet IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713

Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry (Zálohová faktúra Vám bude vygenerovaná a zaslaná na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke)

Špecifický symbol: uveďte Vaše IČO

BE – SOFT a. s. je platcom DPH

Podmienky účasti: originál preukazu o získaní odbornej spôsobilosti obsluhy plynových zariadení, potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy (ak bola absolvovaná).

Po absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy bude účastníkom vydané potvrdenie.

Platbu uskutočňujte až na základe výzvy organizátora.

Zmeny termínov a podmienok organizácie jednotlivých školení sa môžu meniť v závislosti od epidemiologickej situácie a usmernení vlády SR.

Informácie: Jana Semanová, tel.: 055/720 16 14, semanova@besoft.sk

50,00 € bez DPH
60,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
40,00 € bez DPH
48,00 € s DPH
Na stiahnutie
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP