ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
DETAIL AKCIE

Školenie odbornej spôsobilosti plynových zariadení nízkotlakovej kotolne
Ostatné odborné školenia

Začiatok:
26.09.2023

Koniec
26.09.2023
Miesto konania
Košice
Krakovská 23
Rozsah školenia
3,15 hodiny
Kontaktná osoba
Ing. Miriam Kyseľová
0911 095 128
kyselova@besoft.sk
Vydaný doklad
písomný doklad
Ďalšie informácie

Pozývame Vás na školenie odbornej spôsobilosti plynových zariadení nízkotlakovej kotolne organizované v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Organizačné pokyny:

Miesto konania kurzu: BE – SOFT a. s., Krakovská 23, Košice

Prezentácia: 26.09.2023 8.00 hod.

Rozsah školenia: 3,15 hodín

Účastnícky poplatok: 70,00 € bez DPH; 84,00 € s DPH 20%

Účastnícky poplatok pre zmluvných klientov*: 60,00 € bez DPH; 72,00 € s DPH 20%

* Zmluvní klienti sú klienti, s ktorými máme uzatvorenú zmluvu o poskytovaní služieb.

Účastnícky poplatok: je potrebné uhradiť pred začatím kurzu (bankovým prevodom alebo vkladom) na účet IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713

Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry (Zálohová faktúra Vám bude vygenerovaná a zaslaná na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke)

Špecifický symbol: uveďte Vaše IČO

BE – SOFT a. s. je platcom DPH

V cene kurzu je zahrnuté: účastnícky poplatok, vydanie písomného dokladu na obsluhu nízkotlakových kotolní.

Platbu uskutočňujte až na základe výzvy organizátora.

Zmeny termínov a podmienok organizácie jednotlivých školení sa môžu meniť v závislosti od epidemiologickej situácie a usmernení vlády SR.

Informácie: Jana Semanová, tel.: 055/720 16 14, semanova@besoft.sk

70,00 € bez DPH
84,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
60,00 € bez DPH
72,00 € s DPH
Na stiahnutie
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP