ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
DETAIL AKCIE

Základné školenie odbornej spôsobilosti obsluhy kotlov nad 100 kW
Ostatné odborné školenia

Začiatok:
25.09.2023

Koniec
26.09.2023
Miesto konania
Košice
Krakovská 23
Rozsah školenia
12 hodín
Kontaktná osoba
Ing. Miriam Kyseľová
0911 095 128
kyselova@besoft.sk
Vydaný doklad
Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania
Ďalšie informácie

Pozývame Vás na základné školenie o odbornej spôsobilosti obsluhy kotlov nad 100 kW organizované v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášky č. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Organizačné pokyny:

Miesto konania školenia:  BE – SOFT a. s., Krakovská 23, Košice

Prezentácia: 25.09.2023 o 10.00 hod.

Rozsah školenia: 1 a ½ dňa - (12 hodín)

Účastnícky poplatok: 120,00€ bez DPH; 144,00 € s DPH 20% (12 hodín)–1 a ½ dňa

Cena nezahŕňa účastnícky poplatok za overenie odborných vedomostí a vydanie preukazu cez OPO (TI).

Účastnícky poplatok pre zmluvných klientov*: 110,00€ bez DPH; 132,00 € s DPH 20%

*Zmluvní klienti sú klienti, s ktorými máme uzatvorenú zmluvu o poskytovaní služieb.

Cena nezahŕňa účastnícky poplatok za overenie odborných vedomostí a vydanie preukazu cez OPO (TI).

Účastnícky poplatok: je potrebné uhradiť pred začatím kurzu (bankovým prevodom, alebo vkladom) na účet IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713

Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry (Zálohová faktúra Vám bude vygenerovaná a zaslaná na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke)

Špecifický symbol: uveďte Vaše IČO

BE – SOFT a. s. je platcom DPH

Podmienky účasti: lekárske potvrdenie „spôsobilý pracovať ako obsluha kotlov I. – V. triedy“, úradne overenú kópiu najvyššieho dosiahnutého vzdelania, prihlášku na overenie odborných vedomostí oprávnenou právnickou osobou - kompletne vyplnená a potvrdený predpísaný výcvik v rozsahu 40 hodín v bode 5 prihlášky.

Po ukončení základného školenia a overení vedomostí účastník dostane všetky požadované doklady, ktoré je potrebné dokladovať k žiadosti o vystavenie kuričského preukazu pre príslušný inšpektorát práce. Podrobné informácie dostanú účastníci na začiatku školenia.

Platbu uskutočňujte až na základe výzvy organizátora.

Zmeny termínov a podmienok organizácie jednotlivých školení sa môžu meniť v závislosti od epidemiologickej situácie a usmernení vlády SR.

Informácie: Jana Semanová, tel.: 055/720 16 14, semanova@besoft.sk

120,00 € bez DPH
144,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
110,00 € bez DPH
132,00 € s DPH
Na stiahnutie
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP