DETAIL AKCIE

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Odborné kurzy/prípravy o OPP

Začiatok:
09.10.2023

Koniec
21.11.2023
Miesto konania
Košice
Krakovská 23
Rozsah školenia
120
Kontaktná osoba
PhDr. Slávka Šamudovská
0911 650 749
samudovska@besoft.sk
Vydaný doklad
potvrdenie o absolvovaní
Ďalšie informácie

1. Sústredenie 09.10.2023 – 13.10.2023

2. Sústredenie 23.10.2023 – 27.10.2023

3. Sústredenie 13.11.2023 – 16.11.2023 a 21.11.2023

Kurz je určený:

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany sa vykonáva v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Hlavným cieľom základnej odbornej prípravy je získanie teoretických vedomostí, praktických skúseností a aplikačných postupov, ktoré sú potrebné na riadny výkon funkcie technika požiarnej ochrany a pripraviť ich na plnenie úloh vyplývajúcich z § 9 odseku 2 zákona č. 314/2001 Z.z.

Organizačné pokyny:

Miesto konania kurzu: BE – SOFT a.s., Krakovská 23, Košice

Účastnícky poplatok: 315 € bez DPH; 378 € s DPH 20%

Účastnícky poplatok pre zmluvných klientov*: 295 € bez DPH; 354 € s DPH 20%

*Zľavu poskytujeme účastníkom, ktorí absolvovali v našej spoločnosti kurz bezpečnostných technikov (dokladovať kópiu osvedčenia spolu s prihláškou).

Prezentácia: 02.10.2023 8:00 hod.

Rozsah kurzu: 120 hodín

Účastnícky poplatok: je potrebné uhradiť pred začatím kurzu (bankovým prevodom, alebo vkladom) na účet IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713

Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry (Zálohová faktúra Vám bude vygenerovaná a zaslaná na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke.)

Špecifický symbol: uveďte Vaše IČO

BE – SOFT a. s. je platcom DPH

Podmienky účasti: ukončené stredoškolské vzdelanie

Po ukončení odbornej prípravy získajú účastníci potvrdenie o absolvovaní základnej odbornej prípravy technikov požiarnej ochrany, ktoré je jedným z dokladov potrebných na overenie odbornej spôsobilosti na príslušnom krajskom riaditeľstve hasičského a záchranného zboru.

V cene kurzu je zahrnuté: účastnícky poplatok, študijný materiál.

BONUS 1: Softvérová aplikácia, pomocou ktorej si účastníci môžu overovať vedomosti formou elektronických testov zostavených z otázok vydaných pokynom prezídia HaZZ č. 20/2015 v znení pokynu č. 25/2015 novela č. 9/2018.

BONUS 2: Spracované otázky pre ústnu časť vydaných pokynom prezídia HaZZ č. 20/2015 v znení pokynu č. 25/2015 novela č. 9/2018, ktoré sú súčasťou softvérovej aplikácie.

Platbu uskutočňujte až na základe výzvy organizátora.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu termínu.

Informácie: Jana Semanová, tel.: 055/720 16 14, semanova@besoft.sk

315,00 € bez DPH
378,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
295,00 € bez DPH
354,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
Na stiahnutie
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP