DETAIL AKCIE

BALÍK č.3 - Odborná príprava v oblasti BOZP pre bezpečnostných technikov + Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany + kurz LEKTOR
Ostatné odborné školenia

Začiatok:
02.10.2023

Koniec
08.12.2023
Miesto konania
Bratislava
Astrová 2/A
Rozsah školenia
176 hodín + 120 hodín + 100 hodín
Kontaktná osoba
PhDr. Ingrid Kuzminová
0911 650 883
kuzminova@besoft.sk
Vydaný doklad
Doklad o absolvovaní odbornej prípravy v oblasti BOZP pre BT+Potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy TPO+potvrdenie lektor
Ďalšie informácie

Odborná príprava v oblasti BOZP pre BT - online
Odbornú prípravu v oblasti BOZP pre bezpečnostných technikov realizujeme v zmysle § 23 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Odborná príprava je určená pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať činnosť bezpečnostného technika. Odbornú prípravu realizujeme kombinovanou formou online a dištančného štúdia e-learningom. Cieľom odbornej prípravy je oboznámiť účastníkov s legislatívnymi predpismi v oblasti BOZP, s ich povinnosťami vyplývajúcimi z týchto predpisov a naučiť ich vypracovať požadovanú dokumentáciu BOZP.
ONLINE forma:
1. Sústredenie 02.10.2023 – 06.10.2023 2. Sústredenie 16.10.2023 – 20.10.2023

E-learningová forma:
1. Časť 09.10.2023 – 13.10.2023
2. Časť 23.10.2023 – 27.10.2023

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany sa vykonáva v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Hlavným cieľom základnej odbornej prípravy je získanie teoretických vedomostí, praktických skúseností a aplikačných postupov, ktoré sú potrebné na riadny výkon funkcie technika požiarnej ochrany a pripraviť ich na plnenie úloh vyplývajúcich z § 9 odseku 2 zákona č. 314/2001 Z.z.
1. Sústredenie 09.10.-13.10.2023   2. Sústredenie 23.10.-27.10.2023  3. Sústredenie 06.11.-10.11.2023

Kurz LEKTOR
Kurz „Lektor“ je určený pre osoby pôsobiace ako lektori, alebo osoby so záujmom pôsobiť ako lektori vo vzdelávaní dospelých a je zameraný na výcvik lektorských zručností. Je určený tiež bezpečnostným technikom, technikom požiarnej ochrany, vedúcim zamestnancom a ostatným záujemcom o lektorskú spôsobilosť v oblasti vzdelávania dospelých. Osvedčenie o absolvovaní lektorského kurzu sa vyžaduje ako jedna z podmienok na vydanie oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania v zmysle § 27 ods. (4) ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. Kurz „Lektor“ je akreditovaný MŠ SR a jeho rozsah je 100 hodín, z toho prezenčne 52 hodín a dištančne 48 hodín.
prezenčná forma: 22.11.2023 – 24.11.2023; 07.12.-2023 Overovanie vedomostí: 08.12.2023
+ 1 deň online forma

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu termínu.

 

BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP