DETAIL AKCIE

BALÍK č.1 - Odborná príprava v oblasti BOZP pre bezpečnostných technikov + Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Ostatné odborné školenia

Začiatok:
02.10.2023

Koniec
10.11.2023
Miesto konania
Bratislava
Astrová 2/A
Rozsah školenia
176 hodín + 120 hodín
Kontaktná osoba
PhDr. Ingrid Kuzminová
0911 650 883
kuzminova@besoft.sk
Vydaný doklad
Potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy v oblasti BOZP pre BT+Potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy TPO
Ďalšie informácie

Odborná príprava v oblasti BOZP pre BT - online
Odbornú prípravu v oblasti BOZP pre bezpečnostných technikov realizujeme v zmysle § 23 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Odborná príprava je určená pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať činnosť bezpečnostného technika. Odbornú prípravu realizujeme kombinovanou formou online a dištančného štúdia e-learningom. Cieľom odbornej prípravy je oboznámiť účastníkov s legislatívnymi predpismi v oblasti BOZP, s ich povinnosťami vyplývajúcimi z týchto predpisov a naučiť ich vypracovať požadovanú dokumentáciu BOZP.
ONLINE forma:
1. Sústredenie 02.10.2023 – 06.10.2023 2. Sústredenie 16.10.2023 – 20.10.2023

E-learningová forma:
1. Časť 09.10.2023 – 13.10.2023
2. Časť 23.10.2023 – 27.10.2023

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany sa vykonáva v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Hlavným cieľom základnej odbornej prípravy je získanie teoretických vedomostí, praktických skúseností a aplikačných postupov, ktoré sú potrebné na riadny výkon funkcie technika požiarnej ochrany a pripraviť ich na plnenie úloh vyplývajúcich z § 9 odseku 2 zákona č. 314/2001 Z.z.
1. Sústredenie 09.10.-13.10.2023   2. Sústredenie 23.10.-27.10.2023  3. Sústredenie 06.11.-10.11.2023

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu termínu.

690,83 € bez DPH
829,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
Na stiahnutie
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP