ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
DETAIL AKCIE

Aktualizačná odborná príprava pre bezpečnostných technikov
Odborné kurzy o BOZP

Začiatok:
12.10.2023

Koniec
13.10.2023
Miesto konania
Košice
Krakovská 23
Rozsah školenia
16 hodín
Kontaktná osoba
Ing. Miriam Kyseľová
0911 095 128
kyselova@besoft.sk
Vydaný doklad
potvrdenie
Ďalšie informácie

Aktualizačná odborná príprava je určená pre bezpečnostných technikov, ktorí sú v zmysle § 23 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci povinní absolvovať najmenej každých päť rokov aktualizačnú odbornú prípravu. Bez potvrdenia o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy je osvedčenie neplatné. V zmysle oznámenia zverejneného na stránke Národného inšpektorátu práce, ak je osvedčenie bezpečnostného technika vydané 25.09.2018, aktualizačná odborná príprava musí byť absolvovaná najneskôr dňa 25.09.2022, v opačnom prípade osvedčenie bezpečnostného technika stráca dňom 26.09.2023 platnosť.

Organizačné pokyny:
Miesto konania kurzu: Krakovská 23, Košice
Účastnícky poplatok: 65,00 € bez DPH; 78,00 € s DPH 20%
Účastnícky poplatok s poskytnutou zľavou*: 60,00 € bez DPH; 72,00 € s DPH 20%
*Zľavu poskytujeme účastníkom, ktorí absolvovali v našej spoločnosti základný kurz bezpečnostných technikov, prípadne aktualizačnú odbornú prípravu bezpečnostných technikov (dokladovať kópiu osvedčenia spolu s prihláškou)
Prezentácia: 12.10.2023 od 7.45 - 8.00 hod.
Rozsah kurzu: 16 hodín (od 8.00 – do 16.00)
Program kurzu: Zmeny v legislatívnych predpisoch v oblasti BOZP (program kurzu bude účastníkom poskytnutý pri prezentácii)
Účastnícky poplatok: je potrebné uhradiť pred začatím kurzu (bankovým prevodom, alebo vkladom) na účet IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713
Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry
(Zálohová faktúra Vám bude vygenerovaná a zaslaná na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke)
Špecifický symbol: uveďte Vaše IČO
BE – SOFT a. s. je platcom DPH

Podmienky účasti: originál osvedčenia bezpečnostného technika, alebo autorizovaného bezpečnostného technika (z dôvodu potvrdenia dátumu absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy v osvedčení). V prípade, ak účastník nemá originál osvedčenia je možné dokladovať aj kópiu osvedčenia.

V cene kurzu je zahrnuté: účastnícky poplatok, študijný materiál

Prihláste sa on-line do 6.10.2023. Obratom Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra a odoslaná na Váš e-mail. Platbu uskutočňujte až na základe výzvy organizátora.

Informácie: Ing. Miriam Kyseľová, 055/ 720 16 14, kyselova@besoft.sk

65,00 € bez DPH
78,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
60,00 € bez DPH
72,00 € s DPH
Na stiahnutie
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP