ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
DETAIL AKCIE

Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov
Odborné školenia v oblasti elektrických zariadení

Začiatok:
22.09.2023

Koniec
22.09.2023
Miesto konania
Košice
Krakovská 23
Rozsah školenia
8 hodín
Kontaktná osoba
Ing. Miriam Kyseľová
0911 095 128
kyselova@besoft.sk
Vydaný doklad
Potvrdenie o absolvovaní
Ďalšie informácie

Aktualizačná odborná príprava je určená pre elektrotechnikov pracujúcich v uvedenej oblasti, ktorí už majú osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika. V zmysle § 16 ods. 8 zákona č. 124/2006 Z. z. sú povinní absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu každých 5 rokov. Neabsolvovaním aktualizačnej odbornej prípravy stráca osvedčenie platnosť.

Počas núdzového stavu a mimoriadnej situácie termíny AOP spočívajú, teda päťročná lehota neplynie.
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu termínu.

Organizačné pokyny:
Forma: prezenčná
Miesto konania kurzu: Krakovská 23, 040 11 Košice

Prezentácia: 22.09.2023 od 7.45 - 8.00 hod.

Rozsah kurzu: od 8.00 – do 16.00 hod.

Program kurzu: Zmeny právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti

a ochrany zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických

Účastnícky poplatok: je potrebné uhradiť pred začatím kurzu (bankovým prevodom alebo vkladom na účet IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713

Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry

(Zálohová faktúra Vám bude vygenerovaná a zaslaná na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke)

Špecifický symbol: uveďte Vaše IČO

BE – SOFT a. s. je platcom DPH

Podmienky účasti: originál osvedčenia o získaní odbornej spôsobilosti elektrotechnika (z dôvodu potvrdenia dátumu absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy v osvedčení). V prípade, ak účastník nemá originál osvedčenia je možné dokladovať aj kópiu osvedčenia. Dokladovanie potvrdenia o absolvovaní poslednej aktualizačnej odbornej prípravy (v prípade, ak bola absolvovaná).

V cene kurzu je zahrnuté: účastnícky poplatok, potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy pre elektrotechnikov.

Prihláste sa on-line do 14.9.2023. Obratom Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra a odoslaná na Váš e-mail.
Platbu uskutočňujte až na základe výzvy organizátora.

Informácie: Ing. Miriam Kyseľová, 055/ 720 16 14, kyselova@besoft.sk

Voliteľné príplatky
Vysoké napätie
35,00 € bez DPH (42,00 € s DPH)
pre zmluvných partnerov: 30,00 € bez DPH (36,00 € s DPH)
Výbušné prostredie
35,00 € bez DPH (42,00 € s DPH)
pre zmluvných partnerov: 30,00 € bez DPH (36,00 € s DPH)
50,00 € bez DPH
60,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
40,00 € bez DPH
48,00 € s DPH
Na stiahnutie
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP