ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
DETAIL AKCIE

Aktualizačná odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami
Ostatné odborné školenia

Začiatok:
19.10.2023

Koniec
19.10.2023
Miesto konania
Bratislava
Astrová 2/A
Rozsah školenia
10 hodín
Kontaktná osoba
PhDr. Ingrid Kuzminová
0911 650 883
kuzminova@besoft.sk
Vydaný doklad
osvedčenie
Ďalšie informácie

Vzdelávací program je určený pre osoby pripravujúce sa na pracovné činnosti s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami pri manipulácii s nimi pri výrobe, skladovaní, pri výskume, ako aj pri obchodovaní a dodávaní konečnému spotrebiteľovi v pôvodnom balení.
Po obsahovej a personálnej stránke je vzdelávací program zostavený tak, aby úspešný absolvent vzdelávacieho programu získal komplexné vedomosti a zručnosti v uvedenej oblasti so zameraním na ochranu zdravia pri práci a uplatnil sa na trhu práce.
Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu Vám v čase mimoriadnej situácie nahrádza Osvedčenie vydávané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Po ukončení mimoriadnej situácie bude potrebné na RÚVZ absolvovať preskúšanie v lehote do 90 dní.

Organizačné pokyny:
Miesto konania kurzu:
                      BE – SOFT a.s., Astrová 2/A, 821 01 Bratislava

Účastnícky poplatok:                         60 € bez DPH; 72 € s DPH 20%
Účastnícky poplatok pre
zmluvných klientov*:                       
55 € bez DPH; 66 € s DPH 20%
*Zľavu poskytujeme účastníkom, ktorí absolvovali v našej spoločnosti kurz odborná príprava v oblasti BOZP pre BT alebo základnú odbornú prípravu technikov požiarnej ochrany
Prezentácia:                                         19.10.2023  od 7.45 - 8.00 hod.
Rozsah kurzu:                                      10 hodín
Účastnícky poplatok:  je potrebné uhradiť pred začatím kurzu (bankovým prevodom, alebo vkladom) na účet
IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713

Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry (Zálohová faktúra Vám bude vygenerovaná a zaslaná na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke)
Špecifický symbol: uveďte Vaše IČO
BE – SOFT a. s. je platcom DPH
Podmienky účasti:                             stredoškolské vzdelanie
V cene kurzu je zahrnuté: účastnícky poplatok, študijný materiál, občerstvenie
Po vykonaní školenia a úspešnom absolvovaní testu bude účastníkom vydané osvedčenie o akreditovanom kurze.
Prihláste sa on-line. Obratom Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra a odoslaná na Váš  e-mail.
Platbu uskutočňujte až na základe výzvy organizátora.
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu termínu.
Informácie: PhDr. Ingrid Kuzmínová, tel. 0911 650883, kuzminova@besoft.sk

 

 

60,00 € bez DPH
72,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
55,00 € bez DPH
66,00 € s DPH
Na stiahnutie
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP