ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
DETAIL AKCIE

Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Odborné kurzy/prípravy o OPP

Začiatok:
27.11.2023

Koniec
29.11.2023
Miesto konania
Bratislava
Astrová 2/A
Rozsah školenia
30
Kontaktná osoba
PhDr. Ingrid Kuzminová
0911 650 883
kuzminova@besoft.sk
Vydaný doklad
potvrdenie
Ďalšie informácie

Kurz je určený:
Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany sa vykonáva v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Hlavným cieľom je oboznámiť účastníkov so zmenami v legislatíve za posledných 5 rokov. Účastníci budú informovaní o nových platných legislatívnych predpisoch, o novelách a zmenách v legislatívnych predpisoch a taktiež o zrušených legislatívnych predpisoch. Zároveň si budú môcť zopakovať už nadobudnuté skúsenosti a poznatky z praxe a majú možnosť si plnenie povinností vyplývajúcich z legislatívy v prípade nejasností prediskutovať s ostatnými účastníkmi a lektormi.

Organizačné pokyny:
Miesto konania kurzu:      BE – SOFT a.s., Astrová 2/A, 821 01 Bratislava
Účastnícky poplatok:         130 € bez DPH; 156 € s DPH 20%

Účastnícky poplatok pre
zmluvných klientov*:        120 € bez DPH; 144 € s DPH 20%
*Zľavu poskytujeme účastníkom, ktorí absolvovali v našej spoločnosti kurz technikov požiarnej ochrany alebo aktualizačnú odbornú prípravu technikov požiarnej ochrany.
Prezentácia:                       27.11.2023 08.00 – 08.30 hod.
Rozsah kurzu:                      30 hodín
Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť pred začatím kurzu (bankovým prevodom, alebo vkladom) na účet IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713
Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry (Zálohová faktúra Vám bude vygenerovaná a zaslaná na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke)
Špecifický symbol: uveďte Vaše IČO
BE – SOFT a. s. je platcom DPH

Podmienky účasti:
Dokladovať kópiu osvedčenia spolu s prihláškou.

Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany je 5 rokov odo dňa vykonania overenia odbornej spôsobilosti. Absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu a požiadať o overenie odbornej spôsobilosti na príslušnom krajskom riaditeľstve hasičského a záchranného zboru je účastník povinný v dobe platnosti osvedčenia.
Po ukončení odbornej prípravy získajú účastníci potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy technikov požiarnej ochrany, ktoré je jedným z dokladov potrebných na overenie odbornej spôsobilosti na príslušnom krajskom riaditeľstve hasičského a záchranného zboru.
V cene kurzu je zahrnuté: účastnícky poplatok, študijný materiál.

BONUS: Softvérová aplikácia, pomocou ktorej si účastníci môžu overovať vedomosti formou elektronických testov zostavených z otázok vydaných pokynom prezídia HaZZ č. 20/2015 v znení pokynu č. 25/2015 novela č. 9/2018.

Prihláste sa on-line do 20.11.2023.
Platbu uskutočňujte až na základe výzvy organizátora.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu termínu.
Informácie: PhDr. Ingrid Kuzmínová, tel. 0911 650883, kuzminova@besoft.sk

130,00 € bez DPH
156,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
120,00 € bez DPH
144,00 € s DPH
Na stiahnutie
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP