DETAIL AKCIE

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Odborné kurzy/prípravy o OPP

Začiatok:
09.10.2023

Koniec
11.11.2023
Miesto konania
Bratislava
Astrová 2/A
Rozsah školenia
120
Kontaktná osoba
PhDr. Ingrid Kuzminová
0911 650 883
kuzminova@besoft.sk
Vydaný doklad
Potvrdenie o absolvovaní
Ďalšie informácie

1. Sústredenie  09.10.2023 – 13.10.2023
2. Sústredenie  23.10.2023 – 27.10.2023
3. Sústredenie  06.11.2023 – 10.11.2023                                                                         
Kurz je určený:

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany sa vykonáva v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Hlavným cieľom základnej odbornej prípravy je získanie teoretických vedomostí, praktických skúseností a aplikačných postupov, ktoré sú potrebné na riadny výkon funkcie technika požiarnej ochrany a pripraviť ich na plnenie úloh vyplývajúcich z § 9 odseku 2 zákona č. 314/2001 Z.z.

Organizačné pokyny:
Miesto konania kurzu:      BE - SOFT, a.s., Astrová 2/A, 821 01 Bratislava
Účastnícky poplatok:         315 € bez DPH; 378 € s DPH 20%
Účastnícky poplatok
pre zmluvných klientov*:  295 € bez DPH; 354 € s DPH 20%
*Zľavu poskytujeme účastníkom, ktorí absolvovali v našej spoločnosti odbornú prípravu oblasti BOZP pre bezpečnostných technikov (základný kurz bezpečnostných technikov) - (dokladovať kópiu osvedčenia spolu s prihláškou).
Prezentácia:                      27.02.2023  8.00 – 08.30 hod.
Rozsah kurzu:                      120 hodín
Účastnícky poplatok:  je potrebné uhradiť pred začatím kurzu (bankovým prevodom, alebo vkladom) na účet IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713
Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry (Zálohová faktúra Vám bude vygenerovaná a zaslaná na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke.)
Špecifický symbol: uveďte Vaše IČO
BE – SOFT a. s. je platcom DPH

Podmienky účasti: ukončené stredoškolské vzdelanie
Po ukončení odbornej prípravy získajú účastníci potvrdenie o absolvovaní základnej odbornej prípravy technikov požiarnej ochrany, ktoré je jedným z dokladov potrebných na overenie odbornej spôsobilosti na príslušnom krajskom riaditeľstve hasičského a záchranného zboru.
V cene kurzu je zahrnuté: účastnícky poplatok, študijný materiál.
BONUS: Softvérová aplikácia, pomocou ktorej si účastníci môžu overovať vedomosti formou elektronických testov zostavených z otázok vydaných pokynom prezídia HaZZ č. 20/2015 v znení pokynu č. 25/2015 novela č. 9/2018.

 

Prihláste sa on-line
Platbu uskutočňujte až na základe výzvy organizátora.
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu termínu.
Informácie: PhDr. Ingrid Kuzmínová, tel.: 0911 650 883, kuzminova@besoft.sk

315,00 € bez DPH
378,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
295,00 € bez DPH
354,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
Na stiahnutie
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP