DETAIL AKCIE

Zákon o odpadoch - zmeny v legislatíve odpadového hospodárstva
Semináre

Začiatok:
06.12.2023

Koniec
06.12.2023
Miesto konania
Bratislava
Astrová 2/A
Rozsah školenia
8.30 - 15.30
Kontaktná osoba
PhDr. Ingrid Kuzminová
0911 650 883
kuzminova@besoft.sk
Vydaný doklad
-
Ďalšie informácie
Naša spoločnosť už tradične dva krát do roka  organizuje úspešný seminár k zákonu o odpadoch a súvisiacej legislatíve. Na seminári sa dozviete "všetko čo potrebujete vedieť", aby ste sa vyznali v často sa meniacej  legislatíve.
Pozývame Vás na seminár, kde sa dozviete o zmenách v legislatíve odpadového hospodárstva. Ponúkame možnosť zhrnúť si aplikáciu problematiky odpadov už v platných novelách Zákona o odpadoch, ako aj možnosti zavedenia do praxe noviel zákona o odpadoch, ktoré boli priebežne prijaté. ú priebežne počas jesene 2022 prijaté. V kontexte novelizácií, ktoré boli vyhlásené v Zbierke zákonov a aj tie, ktoré sa pripravujú, si prejdeme blížiace sa ohlasovacie povinnosti, prípadné iné nejasnosti, ktoré sa vám počas roka vyskytli.

Seminár bude vedený interaktívnou formou s cieľom pochopiť podstatu zmien a celú problematiku si ozrejmiť. Môžete si priniesť vlastnú agendu odpadov alebo čokoľvek, s čím potrebujete poradiť, riešiť sa budú aj Vaše konkrétne problémy a otázky. Otázky k riešeniu konkrétny problémov, ktoré Vás počas roka potrápili - môžete poslať vopred e-mailom. Seminár je určený pre držiteľov odpadov, výrobcov vyhradených výrobkov, firmy, ktoré nakladajú s odpadmi a širokú odbornú verejnosť.

Odborný program je členený na  dve časti :  
1. časť – prehľad legislatívnych zmien platných a pripravovaných
2. časť – aplikácia zmien v nadväznosti na novelizácie zákona o odpadoch v priebehu roka 2023, očakávané zmeny, kontrola evidencie odpadov, ohlásení o odpadoch.

Lektorka:
Mgr. Ing. Zuzana Balková je konzultantka a externá poradkyňa v problematike ŽP s bohatými skúsenosťami z auditov plnenia legislatívnych požiadaviek v uvedenej oblasti, „stará sa“ o rubriku evidenčné a ohlasovacie povinnosti na Odpady-portál.  Seminár vedie interaktívnou formou prezentácie. Účastníkom poskytne informácie o novom zákone o odpadoch v súvislosti s praktickými príkladmi, návodmi a riešeniami konkrétnych problémov praxe.

 


 
125,00 € bez DPH
150,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
Na stiahnutie
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP