ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
DETAIL AKCIE

Odborná príprava osôb pri práci s diizokyanátmi
Ostatné odborné školenia

Začiatok:
26.05.2023

Koniec
26.05.2023
Miesto konania
Bratislava
Astrová 2/A
Rozsah školenia
2 hodiny
Kontaktná osoba
PhDr. Ingrid Kuzminová
0911 650 883
kuzminova@besoft.sk
Vydaný doklad
Záznam o odbornej príprave
Ďalšie informácie

V zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa upravuje povinnosť zamestnávateľov zabezpečiť odbornú prípravu:

  • všetkých zamestnancov, ktorí sú pri práci exponovaní diizokyanátom (ak koncentrácia diizokyanátov jednotlivo a spolu je 0,1 hm. % alebo viac),
  • vedúceho zamestnanca, ktorý je na pracovisku zodpovedný za odborné vykonávanie týchto činností,
  • fyzických osôb – podnikateľov, ktoré nezamestnávajú iné fyzické osoby a sú pri práci exponované diizokyanátom.

Zamestnanci a SZČO, ktorí budú používať diizokyanáty pre priemyselné a profesionálne použitia, absolvujú pred začatím práce odbornú prípravu a opakovanú odbornú prípravu vo frekvencii minimálne raz za 5 rokov, v rozsahu troch možných úrovní:

  1. Všeobecná odborná príprava
  2. Stredne pokročilá odborná príprava
  3. Pokročilá odborná príprava
Platbu uskutočňujte až na základe výzvy organizátora.
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu termínu.

Začiatok: 08:30
25,00 € bez DPH
30,00 € s DPH
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP