DETAIL AKCIE

WEBINÁR: BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK od 1.1.2023
Semináre

Začiatok:
17.02.2023

Koniec
17.02.2023
Rozsah školenia
9:00 - 12:00
Kontaktná osoba
PhDr. Slávka Šamudovská
0911 650 749
samudovska@besoft.sk
Ďalšie informácie

Webinár je určený pre záujemcov o profesiu bezpečnostného technika, pre existujúcich bezpečnostných technikov, ktorí sa v zmysle novely Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinná od 1.1.2023 budú prihlasovať na skúšku bezpečnostného technika na Národný inšpektorát práce, pre osoby oprávnené na výchovu a vzdelávanie, ktoré zabezpečujú odbornú prípravu pre záujemcov o profesiu BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK. Súčasťou prenášky budú aj aktuálne zmeny vo vyhláške č. 356/2007 Z.z., ktorou sa upravujú podrobnosti o požiadavkách na Výchovu a vzdelávanie v oblasti BOZP.

 

Lektori:

Ing. Stanislav Krajňák, PhD., Národný inšpektorát práce

Riaditeľ odboru bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci NIP

Ing. Peter Rapčan, BE-SOFT a.s.

Regionálny vedúci oddelenia bezpečnostno–technickej služby, autorizovaný bezpečnostný technik.

 

ODBORNÝ PROGRAM – tematické okruhy:
 

9:00 – 10:30

Bezpečnostný technik, bezpečnostno-technická služba

Lektor: Ing. Peter Rapčan

 

 • Význam bezpečnosti práce pre spoločnosť a organizáciu
 • Bezpečnostnotechnická služba - spôsob zabezpečenia u zamestnávateľa, zloženie BTS, úlohy, rozsah činností, kompetencie, povinnosti pri výkone
 • Bezpečnostný technik – všeobecné požiadavky týkajúce sa výkonu činnosti bezpečnostného technika, náplň práce bezpečnostného technika, kompetencie
 • Odborná príprava v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie bezpečnostných technikov (ako sa organizuje, koľko trvá, čo je jej obsahom a ďalšie informácie)

 

 

10:30 – 12:00

Získanie odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika od 1.1.2023

Lektor: Ing. Stanislav Krajňák, PhD.

 

 1. Bezpečnostný technik od 1.1.2023
 • Kto sa môže stať bezpečnostným technikom, aké sú podmienky získania osvedčenia?
 • Ako podať žiadosť o osvedčenie bezpečnostného technika, čo má žiadosť obsahovať?
 • Ako prebieha skúška bezpečnostného technika, čo je obsahom skúšky?
 • Platnosť osvedčenia bezpečnostného technika
 • Kedy môže Národný inšpektorát práce odobrať osvedčenie bezpečnostného technika, aké sú podmienky opätovného získania osvedčenia?

 

 1. Činnosť BT a ABT, ktorý má osvedčenie vydané pred 1. januárom 2023
 • Aká je platnosť osvedčení bezpečnostného technika, ktoré boli vydané pred 1.1 2023?
 • Aké činnosti môže BT, ktorý má osvedčenie vydané pred 1.1 2023 vykonávať a dokedy ich môže vykonávať?
 • Môže zamestnávateľ po 1.1.2023 zabezpečovať vykonávanie úloh bezpečnostnotechnickej služby osobou s osvedčením bezpečnostného technika vydaným pred 1.1.2023?
 • Aká je platnosť osvedčení autorizovaného bezpečnostného technika, ktoré boli vydané pred 1.1 2023?

 

3. Ďalšie informácie k zmenám zákona o BOZP účinným od 1.1.2023

 

Vaše otázky do diskusie posielajte mailom na adresu: webinar@besoft.sk do 13.2..2023. Lektori ich v rámci webinára zodpovedia.

Organizačné pokyny:

Forma vzdelávania: online webinár - živé vysielanie

Pripojenie: Pozvánku a návod na pripojenie Vám odošleme najneskôr 16.2.2023 a po uhradení účastníckeho poplatku

Online prezentácia: 17.2.2023, 8:45 hod.

Rozsah webinára: 9:00 – 12:00 hod.

Účastnícky poplatok za osobu : 80 EUR bez DPH; 96 EUR s DPH (20%)

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť (bankovým prevodom, alebo prevodom) na účet IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713 Tatra banka, Košice, BIC: TATR SK BX

Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry (Zálohová faktúra Vám bude vygenerovaná a zaslaná na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke)

Špecifický symbol: uveďte Vaše IČO. BE – SOFT a. s. je platcom DPH.

Prihláste sa on-line, obratom Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra a odoslaná na Váš e-mail.

Informácie : PhDr. Slávka Šamudovská , mob. 0911 650 749, e-mail. samudovska@besoft.sk

80,00 € bez DPH
96,00 € s DPH
Na stiahnutie
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP