ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
DETAIL AKCIE

Zmeny v legislatíve o BOZP od 1.1.2023 - záznam
Semináre

Rozsah školenia
1,5 hod
Kontaktná osoba
PhDr. Ingrid Kuzminová
0911 650 883
kuzminova@besoft.sk
Ďalšie informácie

Ponúkame Vám záznam z online konferencie:
Zmeny v legislatíve o BOZP od 1.1.2023
Online konferencia sa uskutočnila pod záštitou Národného inšpektorátu práce:


Lektor : Ing. Stanislav Krajňák, PhD., Národný inšpektorát práce
Riaditeľ odboru bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci NIP


Obsah:

1. Novela zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinná od 1.1.2023prehľadné zhrnutie a vysvetlenie jednotlivých zmien

  • Oboznamovanie zamestnancov
  • Platnosť preukazu, osvedčenia, dokladu na vykonávanie činnosti
  • Povinnosti zamestnávateľa pri pracovnom úraze
  • Zmeny pre osoby oprávnené na výchovu a vzdelávanie - odborný zástupca, dĺžka trvania odbornej praxe odborného zástupcu a školiteľa
  • Zlúčenie funkcie autorizovaného bezpečnostného technika a bezpečnostného technika – od 1.1.2023 ponechanie iba odbornej spôsobilosti „bezpečnostný technik“
  • Bezpečnostný technik od 1.1.2023 – kto môže byť BT, aké sú kompetencie BT, overovanie odborných vedomostí BT skúškou, platnosť doteraz vydaných osvedčení BT/ABT, požiadavka na počet BT u zamestnávateľa
  • Zmeny podmienok pre žiadateľov o oprávnenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení (oprávnená právnická osoba), prechodné ustanovenie pre OPO s doteraz vydaným oprávnením na preukázanie splnenia podmienok upravených novelou účinnou od 1.1.2023

2. Novela zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinné od 1.1.2023 a 1.1.2024 – informácie k dôležitým zmenám

  • Protokol a záznam o výsledku inšpekcie práce - obsahová náležitosť protokolu, prerokovanie protokolu a ukončenie výkonu inšpekcie práce, správa o spôsobe splnenia opatrení na odstránenie zistených porušení predpisov
  • Uloženie poriadkovej pokuty fyzickej osobe nachádzajúcej sa na pracovisku zamestnávateľa
  • Nová kompetencia NIP vykonávať skúšku spôsobilosti žiadateľa o uznanie odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika

3. Iné plánované zmeny v BOZP na najbližšie obdobie

60,00 € bez DPH
72,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP