DETAIL AKCIE

Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami
Ostatné odborné školenia

Začiatok:
20.10.2022

Koniec
20.10.2022
Miesto konania
Bratislava
Astrová 2/A
Rozsah školenia
10 hodín
Kontaktná osoba
PhDr. Kuzminová Ingrid
0911 650 883
kuzminova@besoft.sk
Vydaný doklad
osvedčenie
Ďalšie informácie

Vzdelávací program je určený pre osoby pripravujúce sa na pracovné činnosti s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami pri manipulácii s nimi pri výrobe, skladovaní, pri výskume, ako aj pri obchodovaní a dodávaní konečnému spotrebiteľovi v pôvodnom balení.
Po obsahovej a personálnej stránke je vzdelávací program zostavený tak, aby úspešný absolvent vzdelávacieho programu získal komplexné vedomosti a zručnosti v uvedenej oblasti so zameraním na ochranu zdravia pri práci a uplatnil sa na trhu práce.

Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu Vám v čase mimoriadnej situácie nahrádza Osvedčenie vydávané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Po ukončení mimoriadnej situácie bude potrebné na RÚVZ absolvovať preskúšanie v lehote do 90 dní.

Organizačné pokyny:

Forma vzdelávania: Prezenčne

Prezentácia: 20.10.2022 08:00

Rozsah kurzu: 20.10.2022 - 8:00 do 16:00

Účastnícky poplatok: je potrebné uhradiť pred začatím kurzu (bankovým prevodom, alebo vkladom) na účet IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713.

Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry (Zálohová faktúra Vám bude vygenerovaná a zaslaná na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke).

Špecifický symbol: uveďte Vaše IČO.

BE – SOFT a. s. je platcom DPH

Po vykonaní školenia a úspešnom absolvovaní testu bude účastníkom vydané osvedčenie o akreditovanom kurze.

Prihláste sa on-line do 15.10.2022. Obratom Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra a odoslaná na Váš e-mail.

Platbu uskutočňujte až na základe výzvy organizátora.

Zmeny termínov a podmienok organizácie jednotlivých školení sa môžu meniť v závislosti od epidemiologickej situácie a usmernení vlády SR.

Informácie: PhDr. Ingrid Kuzmínová, tel. 0911 650883, kuzminova@besoft.sk

60,00 € bez DPH
72,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
55,00 € bez DPH
66,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
Na stiahnutie
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP