DETAIL AKCIE

Aktualizačná odborná príprava pre bezpečnostných technikov a ABT - online formou
Odborné kurzy o BOZP

Začiatok:
29.09.2022

Koniec
30.09.2022
Miesto konania
Iné
online
Rozsah školenia
16 hodín
Kontaktná osoba
Ing. Miriam Kyseľová
0911 095 128
kyselova@besoft.sk
Vydaný doklad
potvrdenie
Ďalšie informácie

Aktualizačná odborná príprava je určená pre bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov, ktorí sú v zmysle § 23 ods. (6) a § 24 ods. (9) zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci povinní absolvovať najmenej každých päť rokov aktualizačnú odbornú prípravu. Bez potvrdenia o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy je osvedčenie neplatné. V zmysle oznámenia zverejneného na stránke Národného inšpektorátu práce, ak je osvedčenie bezpečnostného technika vydané 25.09.2017, aktualizačná odborná príprava musí byť absolvovaná najneskôr dňa 25.09.2022, v opačnom prípade osvedčenie bezpečnostného technika stráca dňom 26.09.2022 platnosť.

Počas núdzového stavu a mimoriadnej situácie termíny AOP spočívajú, teda päťročná lehota neplynie.
Zmeny termínov a podmienok organizácie jednotlivých školení sa môžu meniť v závislosti od epidemiologickej situácie a usmernení vlády SR.

Organizačné pokyny:
Miesto konania kurzu: ONLINE cez MS TEAMS

Účastnícky poplatok: 65,00 € bez DPH; 78,00 € s DPH 20%
Účastnícky poplatok s poskytnutou zľavou*: 60,00 € bez DPH; 72,00 € s DPH 20%
*Zľavu poskytujeme účastníkom, ktorí absolvovali v našej spoločnosti základný kurz bezpečnostných technikov, prípadne aktualizačnú odbornú prípravu bezpečnostných technikov (dokladovať kópiu osvedčenia spolu s prihláškou)
Prezentácia: 29.09.2022 od 7.45 - 8.00 hod.
Rozsah kurzu: 16 hodín
Program kurzu: Zmeny v legislatívnych predpisoch v oblasti BOZP (program kurzu bude účastníkom poskytnutý pri prezentácii)
Účastnícky poplatok: je potrebné uhradiť pred začatím kurzu (bankovým prevodom, alebo vkladom) na účet IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713
Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry
(Zálohová faktúra Vám bude vygenerovaná a zaslaná na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke)
Špecifický symbol: uveďte Vaše IČO
BE – SOFT a. s. je platcom DPH

Podmienky účasti: originál osvedčenia bezpečnostného technika, alebo autorizovaného bezpečnostného technika (z dôvodu potvrdenia dátumu absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy v osvedčení). V prípade, ak účastník nemá originál osvedčenia je možné dokladovať aj kópiu osvedčenia.

V cene kurzu je zahrnuté: účastnícky poplatok, študijný materiál

Prihláste sa on-line. Obratom Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra a odoslaná na Váš e-mail.
Platbu uskutočňujte až na základe výzvy organizátora.

Informácie: Ing. Miriam Kyseľová, 055/ 720 16 14, kyselova@besoft.sk

65,00 € bez DPH
78,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
60,00 € bez DPH
72,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
Na stiahnutie
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP