ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
DETAIL AKCIE

Čo má vedieť bezpečnostný technik o VTZ elektrických a zdvíhacích ? - záznam
Semináre

Rozsah školenia
2 hodiny
Kontaktná osoba
PhDr. Ingrid Kuzminová
0911 650 883
kuzminova@besoft.sk
Vydaný doklad
potvrdenie
Ďalšie informácie

Čo má vedieť bezpečnostný technik o VTZ elektrických a zdvíhacích ­?


Lektori : 
Ing. Ján Vencel,
Technická inšpekcia ,a.s. ústredný inšpektor EZ ,
Ing. Richard Balluch, Technická inšpekcia,a.s., ústredný inšpektor ZZ

Webinár je určený pre  bezpečnostných technikov, autorizovaných bezpečnostných technikov, vedúcich zamestnancov, zamestnancov, zamestnávateľov a širokú odbornú verejnosť. Cieľom webinára je poskytnúť informácie ako v praxi implementovať právne predpisy BOZP týkajúce sa oblasti vyhradených technických zariadení elektrických a zdvíhacích a upriamiť pozornosť na prevenciu a zodpovednosť zamestnávateľa za ich bezpečnosť.  

Program webinára:

Základné zákonné požiadavky -  prehľad právnych predpisov v danej problematike

 • Bezpečnosť technických zariadení v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znp.
 • Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.
 • Prehľad základných bezpečnostnotechnických požiadaviek technických zariadení uvedených v nariadeniach vlády transponujúce smernice EU
 • Práca s portálom technických  noriem ÚNMS SR

Povinnosti zamestnávateľa –  kúpa, montáž nového stroja a zariadenia, uvedenie do prevádzky, revízia, kontroly 

 • Zásady bezpečnej prevádzky vyhradeného technického zariadenia
 • Požiadavky na konštrukčnú a sprievodnú dokumentáciu, prevádzková dokumentácia, uvádzanie do prevádzky, vykonávanie úradných skúšok, lehoty, požiadavky na prevádzku, odborné prehliadky a skúšky

Ing. Ján Vencel, TI, a.s. ústredný inšpektor EZ , Ing. Richard Balluch, TI,a.s. ústredný inšpektor ZZ

Typy a druhy VTZ elektrických, ktoré sa najčastejšie vyskytujú u zamestnávateľa a požiadavky na ich bezpečnosť

 • VTZ elektrické - audit prevádzky, kontrola stavu EZ, príslušná dokumentácia k VTZ elektrickým  vrátane  protokolu o určení vonkajších vplyvov
 • Revízie EZ, kontroly a revízie prenosných elektrických spotrebičov a elektrického náradia
 • Predpísané lehoty kontrol a revízií VTZ elektrických
 • Nebezpečenstvá a riziká vzniku úrazov pri VTZ elektrických ,  ako správne postupovať po zásahu elektrickým prúdom
 • Najčastejšie zisťované nedostatky, preukázateľné odstraňovanie nedostatkov zistených pri odborných prehliadkach, príslušná dokumentácia k VTZ elektrickým
 • Požiadavky na odbornú spôsobilosť osôb na obsluhu VTZ elektrických a  osôb na opravy VTZ elektrických, bezpečnostné pokyny, pravidelné školenia. Kto môže školiť poučenú osobu  § 20 ?

Lektor: Ing. Ján Vencel, Technická Inšpekcia, a.s. ústredný inšpektor EZ
 

Typy a druhy VTZ zdvíhacích, ktoré sa najčastejšie vyskytujú u zamestnávateľa a požiadavky na ich bezpečnosť

 • VTZ zdvíhacie -  audit prevádzky,  kontroly, revízie ZZ, ako, kto, rozdiel medzi kontrolou a revíziou
 • Predpísané lehoty kontroly a revízií VTZ zdvíhacích, žeriavy, zdvíhacie plošiny,  brány, mreže, rampy
 • Výťahy – úradné skúšky, odborné prehliadky, výťahy na prevoz osôb, výťahy na prevoz tovaru (bez osôb), dozorca výťahu, kedy sa musia robiť týždenné kontroly
 • Nebezpečenstvá a riziká vzniku úrazov pri VTZ zdvíhacích 
 • Analýza vybraných havárií ZZ
 • Najčastejšie zisťované nedostatky, preukázateľné odstraňovanie nedostatkov zistených pri odborných prehliadkach, skúsenosti z praxe týkajúce sa zdvíhacích zariadení vo vzťahu k vyhláške 508/2009 Z.z.
 • Príslušná dokumentácia k VTZ zdvíhacím
 • Požiadavky na odbornú spôsobilosť osôb na obsluhu VTZ zdvíhacích a  osôb na opravy VTZ zdvíhacích
 • Informácia o pripravovanej revízii strojnej smernice vo vzťahu k ZZ

      Lektor: Ing. Richard Balluch, Technická Inšpekcia, a.s. ústredie TI, odborník ZZ

Účastnícky poplatok za osobu :                        40 EUR bez DPH;                          48 EUR s DPH (20%)

OBJEDNÁVKA ZÁZNAMU:

 1. Objednajte si záznam z webinára prihlásením sa a vyplnením prihlasovacích údajov.
 2. Vyplňte údaje o účastníkovi vrátane e-mailovej adresy a fakturačné údaje. Súčasne môžete prihlásiť viac účastníkov.
 3. Po prihlásení Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra, ktorá bude odoslaná na email, ktorý ste uviedli v časti - fakturačné údaje.
 4. Po úhrade zálohovej faktúry každý účastník na svoju e-mailovú adresu dostane e-mail s prihlasovacími údajmi (meno a heslo) do webovej aplikácie.

Prístup do aplikácie je vygenerovaný na 30 kalendárnych dní.

 

 

40,00 € bez DPH
48,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP