DETAIL AKCIE

WEBINÁR: AKÉ ZMENY V LEGISLATÍVE OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI PRINIESOL ROK 2020
Semináre

Začiatok:
03.12.2020

Koniec
03.12.2020
Miesto konania
Iné
on-line
Rozsah školenia
2 hodiny
Kontaktná osoba
PhDr. Anna Dérerová
0911 650 622
dererova@besoft.sk
Vydaný doklad
potvrdenie
Ďalšie informácie

WEBINÁR:
Aké zmeny v legislatíve OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI priniesol rok 2020


Lektorka:   MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH,
                Odbor preventívneho pracovného lekárstva, Úrad verejného zdravotníctva SR
 

Cieľom webinára je oboznámiť bezpečnostných technikov, autorizovaných bezpečnostných technikov, bezpečnostnotechnické služby, verejných zdravotníkov, pracovné zdravotné služby, lektorov BOZP,  zamestnávateľov , zástupcov zamestnancov a odbornú verejnosť s aktuálnymi zmenami v legislatíve ochrany zdravia pri práci.

Odborný program:

Novelizácie zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v oblasti ochrany zdravia pri práci, súvisiace s pandémiou COVID-19 (účinné od 6.4.2020, 21.5.2020, 21.7.2020)

 • Zmeny v povinnostiach zamestnávateľov  v ochrane zdravia pri práci,
 • zmeny v posudzovacej činnosti orgánov verejného zdravotníctva,
 • činnosť pracovnej zdravotnej služby počas pandémie,
 • posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu počas pandémie.

Novelizácia nariadenia vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým  faktorom pri práci   v znení neskorších predpisov (účinná od 1.10.2020)

 • Zmeny  súvisiace s prebratím smernice Komisie (EÚ) č. 2019/1831 - nové a revidované najvyššie prípustné expozičné limity (NPEL)  vybraných chemických faktorov, nová a revidovaná biologická medzná hodnota (BMH) pre biologické monitorovanie expozície vybraných chemických faktorov,
 • zmena v posudzovacej činnosti orgánov verejného zdravotníctva.

Novelizácia nariadenia vlády SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym  faktorom pri práci v znení neskorších predpisov (účinná od 1.10.2020)

 • Zmeny  súvisiace s prebratím smerníc Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/130 a č. 2019/983 – nové a revidované technické smerné hodnoty (TSH) vybraných karcinogénov a mutagénov, prechodné obdobia, nové pracovné činnosti s rizikom chemickej karcinogenity, 
 • zmena v posudzovacej činnosti orgánov verejného zdravotníctva.

Novelizácia nariadenia vlády SR č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci (účinná od 24.11.2020)

 • Zmeny  súvisiace s prebratím smerníc Komisie (EÚ) č. 2019/1833 a č. 2020/739 - aktualizovaný zoznam biologických faktorov vrátane koronavírusov, aktualizované ochranné a preventívne opatrenia,
 • zmena v posudzovacej činnosti orgánov verejného zdravotníctva.

Novelizácia nariadenia vlády SR č. 209/2016 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu (účinná od 24.11.2020)

 • Zmena v posudzovacej činnosti orgánov verejného zdravotníctva.

 

Vaše otázky do diskusie posielajte mailom na adresu: webinar@besoft.sk do 27.11.2020. Lektorka ich v rámci webinára zodpovie.

Organizačné pokyny:
Forma vzdelávania: živé vysielanie (aplikácia webex)
Prihláška: online prihlásenie cez webovú stránku www.besoft.sk
Pripojenie: Pozvánku a návod na pripojenie Vám odošleme najneskôr 2.12.2020 a po uhradení účastníckeho poplatku.
Online prezentácia: 3.12.2020, 8:45 hod.
Rozsah webinára: 9:00 – 11:00 hod.
Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť (bankovým prevodom, alebo prevodom) na účet IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713 Tatra banka, Košice, BIC: TATR SK BX.
Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry (Zálohová faktúra Vám bude vygenerovaná a zaslaná na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke)
Špecifický symbol: uveďte Vaše IČO. BE – SOFT a. s. je platcom DPH.

Informácie: PhDr. Anna Dérerová, 0911650622, dererova@besoft.sk,
                   Ing. Denisa Pangrácová, 0911650655, pangracova@besoft.sk

25,00 € bez DPH
30,00 € s DPH
Na stiahnutie
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP