DETAIL AKCIE

WEBINÁR: Vzdelávanie v oblasti ochrany práce, BTS služby a zabezpečovanie BOZP počas krízovej situácie
Semináre

Začiatok:
26.11.2020

Koniec
26.11.2020
Miesto konania
Iné
on-line
Rozsah školenia
2 hodiny
Kontaktná osoba
PhDr. Slávka Šamudovská
0911 650 749
samudovska@besoft.sk
Vydaný doklad
potvrdenie
Ďalšie informácie

WEBINÁR: Vzdelávanie v oblasti ochrany práce, BTS služby a zabezpečovanie BOZP počas krízovej situácie

Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Cieľom webinára je oboznámiť účastníkov s možnosťami a spôsobmi vzdelávania v oblasti ochrany práce, poskytovania BTS služieb a zabezpečovania BOZP počas krízovej situácie. Téma reaguje na aktuálnu situáciu súvisiacu so šírením COVID-19 a možnosťami zabezpečovania BOZP u zamestnávateľa s ohľadom na aktuálne obmedzenia, novelu zákona č. 124/2006 Z.z. a vydané opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR.

PROGRAM

ČASŤ I.

 • Oboznamovanie a vzdelávanie zamestnancov na úseku BOZP.
  • Rôzne formy, možnosti a podmienky zabezpečenia školení.
  • Za akých podmienok je možné školiť prezenčne, audio formou alebo e-learningom?
  • Kto a ako môže zabezpečovať e-learningové vzdelávanie?
  • Rozdiely realizovania školení interným a dodávateľským spôsobom.
 • Zaistenie odbornej spôsobilosti novoprijatých zamestnancov a existujúcich zamestnancov.
  • Získanie odbornej spôsobilosti u novoprijatých zamestnancov.
  • Získanie preukazu, osvedčenia a dokladov pre osoby, kde sa to vyžaduje pre výkon práce.
  • Kedy môžu spočívať termíny?
  • Aktualizačná odborná príprava.
 • Špecifiká, obmedzenia, výnimky pri realizácii služieb a činností na úseku BOZP, možnosti a spôsoby výkonu s ohľadom na zaistenie bezpečnosti zamestnancov.
  • Ako by mal zamestnávateľ upraviť a zmeniť pracovisko, aby bolo čo najbezpečnejšie?
  • Akým spôsobom má zamestnávateľ upraviť organizáciu práce zamestnancom?
  • Organizácia pracovných činností zamestnanca najmä pri vykonávaní práce z domu – home office.
  • Za akých podmienok je možné realizovať kontrolu na alkohol a iné omamné a psychotropné látky u zamestnanca pracujúceho z domu?
  • Je potrebné hodnotiť riziká z dôvodu infekčného ochorenia? Jedná sa o nebezpečnú udalosť?
 • Bezpečnosť pracovných prostriedkov.
  • Kedy je a kedy nie je potrebné vykonávať kontrolu pracovných prostriedkov?
  • Odborná prehliadka a odborná skúška.
  • Úradná skúška.
  • Spočívajú termíny odborných prehliadok a skúšok v celom rozsahu?
 • Rekondičné pobyty.
  • Spočívajú termíny rekondičných pobytov?
  • Môže sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodnúť na harmonograme pre realizáciu rekondičných pobytov po skončení núdzového stavu?

Lektor: Ing. Michal Horňák, riaditeľ odboru riadenia inšpekcie práce, Národný Inšpektorát práce.

 

ČASŤ II.

 • Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k práci v období mimoriadneho stavu.
 • Základné hygienické opatrenia na pracoviskách pri
  • zabezpečovaní služieb;
  • realizácii vzdelávania;
  • pred vstupom návštev a dodávateľov na pracoviská zamestnávateľa.

Lektorka: Mgr. Katarína Karafová MHP, vedúca oddelenia pracovno – zdravotnej služby, BE-SOFT a.s., Košice.

To všetko a oveľa viac sa dozviete na našom odbornom webinári, ktorý je určený pre zamestnávateľov, vedúcich zamestnancov, odborných zamestnancov, odborných pracovníkov v oblasti ochrany práce, bezpečnostných technikov a fyzické osoby alebo firmy, ktoré poskytujú služby v oblasti BOZP.

Vaše otázky do diskusie posielajte mailom na adresu: webinar@besoft.sk do 20.11.2020. Lektori ich v rámci webinára zodpovedia.

Organizačné pokyny:

Forma vzdelávania: živé vysielanie (aplikácia webex)
Pripojenie: Pozvánku a návod na pripojenie Vám odošleme najneskôr 25.11.2020 a po uhradení účastníckeho poplatku.
Online prezentácia: 26.11.2020, 8:45
Rozsah webinára: 9:00 – 11:00
Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť (bankovým prevodom, alebo prevodom) na účet IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713 Tatra banka, Košice, BIC: TATR SK BX.
Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry (Zálohová faktúra Vám bude vygenerovaná a zaslaná na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke)
Špecifický symbol: uveďte Vaše IČO. BE – SOFT a. s. je platcom DPH.
Informácie: PhDr. Slávka Šamudovská, tel.: 055/720 16 14, samudovska@besoft.sk

25,00 € bez DPH
30,00 € s DPH
Na stiahnutie
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP