DETAIL AKCIE

Bezpečnosť práce, ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi - praktické informácie, čo potrebujete vedieť
Semináre

Začiatok:
21.11.2018

Koniec
21.11.2018
Miesto konania
Bratislava
Hotel PREMIUM Bratislava
Rozsah školenia
8:30 - 16:00
Kontaktná osoba
PhDr. Anna Dérerová
0911 650 622
dererova@besoft.sk
Vydaný doklad
-
Ďalšie informácie
                             Odborný program - tematické okruhy seminára:

BEZPEČNOSŤ PRÁCE                               9.00 – 12.20 hod.

 Prehľad  základných povinností zamestnávateľa - prevádzkovateľa v BOZP

 • plnenie základných povinností zamestnávateľa

Pracovné úrazy – postupy pri kontrolách a vyšetrovaniach závažných pracovných úrazov zo strany IP

 •  najčastejšie chyby pri vyšetrovaní pracovných úrazov

Podmienky zabezpečenia BOZP pri práci z domu, telepráci, teambuldingu, praktickom vyučovaní žiakov v systéme duálneho vzdelávania

 • povinnosti, oboznamovanie, bezpečnosť používaných pracovných prostriedkov, OOPP
 • riešenie úrazov

 Kontrola používania alkoholických, omamných a psychotropných látok

 • ako postupovať v prípade, že je u zamestnanca zistený pozitívny test na drogy  
 • dychová skúška, krvná skúška, problémy, čo uznávajú súdy

      Lektor: JUDr. Rudolf Kubica , Inšpektorát práce Žilina

Praktické skúsenosti na stabilných i dočasných pracoviskách

 • dopravné plány areálov a základné informácie pri vstupe do areálov
 • rozsah oboznamovania a informovania zamestnancov vo vzťahu k pracovným prostriedkom (§8 NV SR  392/2006 Z.z.)
 • technologický postup prác
 • dôslednosť kontrolnej činnosti zamestnávateľa (vlastní zamestnanci, dodávatelia a pod.)
 • medzinárodné tímy, jazykové bariéry v komunikácii so zamestnancami, inštrukcie pre zamestnancov
 • uznávanie odbornej spôsobilosti na prácu pre občanov členských štátov EU

 Lektor: Ing. Katarína Hannelová, BE-SOFT, a.s.

OCHRANA PRED POŽIARMI                13.20 – 15.00 hod.

Aplikácia ustanovení právnych predpisov v súvislosti s plnením povinností  právnických osôb v oblasti ochrany pred požiarmi 

 • zodpovednosť na úseku ochrany pred požiarmi
 • plnenie základných povinností na úseku ochrany pred požiarmi
 • odborná príprava a odborná spôsobilosť na úseku ochrany pred požiarmi

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby ako súčasť dokumentácie ochrany pred požiarmi

 • predkladanie pri protipožiarnych kontrolách
 • usmernenie vydané Ministerstvom vnútra SR Prezídiom Hasičského a záchranného zboru
 • postavenie stavebných úradov v kontexte dotknutých orgánov štátnej správy

Nedostatky zisťované pri protipožiarnych kontrolách

 • dokumentácia ochrany pred požiarmi
 • požiarne zariadenia

      Lektor: kpt. Mgr. Slavomír Fabuľa , Prezídium Hasičského a záchranného zboru MV SR

GDPR vo vzťahu k BOZP a OPP a školeniam v týchto oblastiach    15.00 – 15.30 hod.

       Lektor:  Mgr. Leonard Hölbling, Mentor Konzult s.r.o.

15.30 – 16.00 hod.        Diskusia a záver seminára   

82,50 € bez DPH
99,00 € s DPH
Na stiahnutie
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP