OBJEDNÁVKA / ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

Objednávka na aktualizačnú odbornú prípravu bezpečnostných technikov dištančnou formou (zálohová faktúra)

  Fakturačné údaje

  Kontaktná osoba

  Účastníci aktualizačnej odbornej prípravy

  Účastník č. 1

  Výsledná cena

  Počet Cena bez DPH Cena s DPH
Aktualizačná odborná príprava BT 1  50.00 € 60.00 €

  Zmluva na používanie aplikácie E-learning

BE-SOFT, a.s. Tel./Fax: 055/720 1610
e-mail: besoft@besoft.sk
www.besoft.sk
BE-SOFT, akciová spoločnosť
Krakovská 23
040 11 Košice

PRAVIDLÁ PRE ABSOLVOVANIE AKTUALIZAČNEJ ODBORNEJ PRÍPRAVY DIŠTANČNOU FORMOU A PRAVIDLÁ PRE POUŽÍVANIE APLIKÁCIE E-learning NA www.elearning.besoft.sk OD FIRMY BE-SOFT, a.s.

ZMLUVA NA POUŽÍVANIE APLIKÁCIE E-learning

(ďalej len „Pravidlá“):
Pravidlá sú platné od 01.12.2015

I. Všeobecné ustanovenia

K využívaniu prístupu k aktualizačnej odbornej príprave dištančnou formou od spoločnosti BE-SOFT, a.s. (ďalej len „eŠkolenie AOP BT“) je nevyhnutné použitie aplikácie E-learning.
Aplikácia E-learning je internetová aplikácia na www.elearning.besoft.sk, ktorá slúži na vstup účastníka aktualizačnej odbornej prípravy (ďalej len „Účastník“) do E-learningového kurzu AOP BT.
Aplikácia E-learning je dielom podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení.
Majiteľom resp. vykonávateľom autorských práv k aplikácii E-learning, jej prevádzkovateľom a administrátorom je spoločnosť BE-SOFT a.s. so sídlom na ulici Krakovská 23, 040 11 Košice, IČO: 36191337, IČ DPH: SK2020045863, DIČ: 2020045863, zapísaná v OR SR OS Košice 1 Odd. as Vložka č. 1073/V (ďalej len „Prevádzkovateľ“).
Aplikácia E-learning je prevádzkovaná na internetových serveroch Prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje autorské práva k aplikácii E-learning, k softvéru a grafickej úprave aplikácie a k výberu, rozdeleniu a usporiadaniu aplikácie.
Vstup Účastníka do aplikácie E-learning je deklarovaný prihlasovacím menom a heslom.
Prístupové údaje (prihlasovacie meno a heslo) do aplikácie E-learning sú platné 30 kalendárnych dní od dátumu ich zaslania Účastníkovi Prevádzkovateľom. Po uplynutí obdobia podľa predchádzajúcej vety prístup do aplikácie E-learning Účastníkovi zaniká.
Absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy dištančnou formou v spoločnosti BE-SOFT, a.s. a používanie aplikácie E-learning je podmienené súhlasom s týmito Pravidlami. Súhlas s týmito Pravidlami vyjadrí Objednávateľ tým, že odškrtne tlačidlo: „Súhlasím a som uzrozumený s pravidlami pre absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy dištančnou formou a pravidlami pre používanie aplikácie E-learning“, ktoré je súčasťou objednávkového formulára. V prípade porušenia týchto Pravidiel môže Prevádzkovateľ uplatniť opatrenia v nich obsahujúce.
Zmluva na používanie aplikácie E-learning je uzatvorená vyplnením objednávkového formulára na internetovej stránke www.besoft.sk; časť Školenia, kurzy, vzdelávanie - Aktualizačná odborná príprava BT – Objednávka / Zálohová faktúra a kliknutím na tlačidlo „OBJEDNAŤ“.
Uzatvorenie zmluvného vzťahu na používanie aplikácie E-learning nadobúda platnosť a účinnosť momentom úhrady ceny za eŠkolenie AOP BT Objednávateľom.

Objednávateľom na účely týchto Pravidiel sa rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá objednáva aktualizačnú odbornú prípravu bezpečnostných technikov dištančnou formou od spoločnosti BE-SOFT, a.s.
Uzatvorením zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom sa stávajú tieto Pravidlá jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Objednávateľ je povinný pred využitím služby pre absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy dištančnou formou od spoločnosti BE-SOFT, a.s. a použitím aplikácie E-learning prostredníctvom určeného Účastníka :
 • oboznámiť sa s týmito Pravidlami a vyjadriť súhlas s týmito Pravidlami,
 • oboznámiť s týmito Pravidlami Účastníka, ktorého určil pre absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy dištančnou formou v spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Vyjadrením súhlasu s týmito Pravidlami Objednávateľom tento zároveň deklaruje, že s týmito Pravidlami oboznámil Účastníka a tento Účastník súhlasí s týmito Pravidlami a bude ich dodržiavať.

Objednávateľ alebo Účastník, ktorý nesúhlasí s týmito Pravidlami, je povinný zdržať sa využitia služby pre absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy dištančnou formou od spoločnosti BE-SOFT, a.s. a použitia aplikácie E-learning.

Prevádzka aplikácie E-learning, všetky práva a povinnosti Prevádzkovateľa a práva a povinnosti Objednávateľa a Účastníkov sa riadia týmito Pravidlami a všeobecnými záväznými právnymi predpismi.
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bezchybné využívanie aplikácie E-learning je podmienené nasledovným minimálnym programovým vybavením: Internetový prehliadač Internet Explorer 8 a vyšší, alebo MozillaFirefox 4 a vyšší, alebo GoogleChrome 11, Adobe FlashPlayer, Acrobat Reader a zabezpečená minimálna rýchlosť prijímania dát je 2 Mb/s.
Ďalšie požadované programové vybavenie : MS Word, MS Excel, MS PowerPoint.
Používanie aplikácie E-learning vyžaduje, aby internetový prehliadač mal nastavené predvolené bezpečnostné nastavenia. Hardvér musí spĺňať požiadavky na inštaláciu a prevádzku operačného systému Windows XP.

II. Cena a platobné podmienky

Absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy dištančnou formou prostredníctvom aplikácie E-learning je podmienené uhradením ceny za eŠkolenie AOP BT podľa aktuálneho cenníka Prevádzkovateľa zverejneného na internetovej stránke www.besoft.sk na číslo účtu uvedené v zálohovej faktúre.

Po uhradení ceny za eŠkolenie AOP BT získa Účastník prístup do E-learningového kurzu AOP BT. Prihlasovacie meno a heslo, ktoré sú určené pre prístup Účastníka do E-learningového kurzu AOP BT poskytne Prevádzkovateľ elektronickou poštou bez zbytočného odkladu po riadnom zaplatení ceny za eŠkolenie AOP BT na e-mailovú adresu Účastníka zadanú v objednávkovom formulári.

Úhradou ceny sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet Prevádzkovateľa uvedený na zálohovej faktúre. Prevádzkovateľ vyhotoví Objednávateľovi faktúru spôsobom a v lehote podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.

Dňom zaplatenia platby ceny sa rozumie deň pripísania čiastky ceny v prospech bankového účtu Prevádzkovateľa.

V prípade, že Účastník, pre ktorého bolo eŠkolenie AOP BT objednané, sa nezúčastní tohto školenia z akéhokoľvek dôvodu alebo neabsolvuje celé školenie v období platnosti prístupových údajov do aplikácie E-learning podľa článku I, nemá Objednávateľ nárok na vrátenie ceny za eŠkolenie AOP BT.
Po prvom prihlásení Účastníka do aplikácie E-learning sa tento stáva účastníkom vzdelávacej aktivity a Objednávateľ nemá nárok na vrátenie ceny za eŠkolenie AOP BT.

III. Autorské práva

Prevádzkovateľ si vyhradzuje všetky autorské práva k aplikácii E-learning, k software, k designu stránok, grafickej úprave a rozdeleniu a usporiadaniu. Účastník sa zaväzuje využívať aplikáciu E-learning a v nej pridelené E-learningové kurzy len pre vlastné potreby, všetky materiály dostupné v aplikácii E-learning si môže Účastník kopírovať len pre vlastnú potrebu a nesmie ich poskytovať tretím osobám. Účastník sa ďalej zaväzuje pri využívaní služby uchovávať mlčanlivosť o prístupových údajoch (prístupové meno a heslo) pre vstup do aplikácie E-learning.

Prevádzkovateľ ako majiteľ resp. vykonávateľ autorských práv k dielu podľa článku I (ďalej len „dielo“) v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení týmto udeľuje súhlas na použitie diela pre Účastníka určeného Objednávateľom, ktorý s Prevádzkovateľom uzavrie Zmluvu na používanie aplikácie E-learning, pričom súhlas Prevádzkovateľ udeľuje na použitie diela v rozsahu podľa uzavretej Zmluvy na používanie aplikácie E-learning a po dobu trvania tejto Zmluvy. Účastník je pri používaní diela povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 185/2015 Z. z. o Autorský zákon v platnom znení.

IV. Ďalšie práva a obmedzenia

Účastník sa zaväzuje, že sa pri používaní aplikácie E-learning bude riadiť týmito Pravidlami – Zmluvou na používanie aplikácie E-learning, a že bude jednať v súlade s dobrými mravmi a nebude akokoľvek ohrozovať či poškodzovať dobré meno alebo povesť Prevádzkovateľa, alebo jeho výkonu služieb, ani nebude ohrozovať či poškodzovať ostatných účastníkov.

Účastník nie je oprávnený obsah aplikácie E-learning (vrátane textov, videí, Flash animácií, ktoré sú súčasťou obsahu kurzu) alebo ich časť rozmnožovať, verejne rozširovať alebo používať obsah aplikácie E-learning alebo ich časť iným spôsobom nezlučiteľným s podmienkami uvedenými v týchto Pravidlách.
Účastník sa zaväzuje, že nebude aplikáciu E-learning poškodzovať, modifikovať, ani do nej zasahovať iným spôsobom, ako umožňuje jemu pridelený prístup. Účastník sa zaväzuje najmä:
 • nezasahovať do prevádzky či bezpečnosti aplikácie a E-learning alebo ju inak zneužívať,
 • nezasahovať do používania aplikácie E-learning zo strany iných osôb,
 • nevyužívať aplikáciu E-learning pre rozosielanie nevyžiadaných správ (spamové správy) alebo reťazových správ,
 • nezasielať na aplikáciu E-learning správy obsahujúce vírusy alebo akékoľvek nebezpečné či škodlivé programy,
 • nevytvárať falošné správy (tzv. fake správy) za účelom falšovania identity odosielateľa, či sa pokúšať preniknúť na správcovské prístupy iných účastníkov,
 • nešíriť na stránkach tejto aplikácie akékoľvek správy či materiály porušujúce právne predpisy Slovenskej republiky, hlavne správy alebo materiály, ktoré zasahujú do práv a oprávnených záujmov tretích osôb, ktoré sú proti ľudskej dôstojnosti, ktoré sú svojim obsahom akokoľvek diskriminujúce z hľadiska náboženstva, vyznania, rasy, pohlavia a ktoré propagujú protiprávnu činnosť či násilie.

V prípade, že Účastník zistí vadu v aplikácii E-learning, je povinný túto vadu bezodkladne písomne oznámiť Prevádzkovateľovi. Za vady sa považujú len vady samotnej aplikácie E-learning. Za vadu sa nepovažuje:
 • nefunkčnosť aplikácie, vrátane chybného odosielania e-mailových správ z technických dôvodov vyvolaných prostredím internetu,
 • nefunkčnosť aplikácie v prípadoch vykonávania pravidelnej údržby aplikácie Prevádzkovateľom,
 • nefunkčnosť aplikácie z dôvodov vykonávania aktualizácie aplikácie,
 • nefunkčnosť aplikácie z dôvodov odstraňovania vád aplikácie,
 • iný ako Objednávateľom alebo Účastníkom očakávaný spôsob fungovania aplikácie,
 • nesprávne fungovanie alebo nefunkčnosť aplikácie z dôvodu hardvérového a/alebo softvérového vybavenia technického zariadenia (počítača), prostredníctvom ktorého Účastník aplikáciu používa,
 • nesprávne fungovanie alebo nefunkčnosť aplikácie z dôvodu iných ako požadovaných nastavení používaného internetového prehliadača u Účastníka.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje po doručení písomného oznámenia vady Účastníkom tieto vady prešetriť a zaistiť ich odstránenie v najkratšom možnom čase.
Prevádzkovateľ nezodpovedá Účastníkovi ani Objednávateľovi za škodu spôsobenú nesprávnym použitím aplikácie E-learning a neabsolvovaním aktualizačnej odbornej prípravy bezpečnostných technikov v predpísanej lehote a z toho dôvodu nesplnením si povinností Účastníka vyplývajúcich najmä z ustanovení právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Za škodu sa na účely týchto Pravidiel považujú aj sankcie uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie povinnosti najmä na úseku bezpečnosti ochrany zdravia pri práci.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za neabsolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy bezpečnostných technikov Účastníkom v predpísanej lehote.

V. Obmedzenie dostupnosti služieb

Účastník a Objednávateľ berú na vedomie a súhlasia, že môže prísť k:
 • nedostatočnej dostupnosti služby tzn. nedostatočnej funkčnosti aplikácie E-learning, alebo jej úplnej nefunkčnosti (v určitom krátkom časovom období, najmä z dôvodu vykonávania aktualizácie aplikácie, odstraňovania vád aplikácie, pravidelnej údržby aplikácie),
 • doručeniu správy, ktorá obsahuje vírusy alebo iné programy, ktoré môžu poškodiť počítač alebo programové vybavenie používané Užívateľom,
 • nedoručeniu správy, alebo doručenie poškodenej alebo neúplnej správy, či oneskorenému doručeniu správy,
 • zmene alebo zrušeniu poskytovanej služby.
Za uvedené obmedzenia dostupnosti služieb a stavy Prevádzkovateľ nezodpovedá a Účastník ani Objednávateľ nebudú za tu uvedené obmedzenia poskytovaných služieb a stavy požadovať náhradu škody.

Účastník a Objednávateľ berú na vedomie a súhlasia s tým, že Prevádzkovateľ nezodpovedá a neposkytuje Účastníkovi a Objednávateľovi žiadnu záruku za nepretržité alebo bezchybné fungovanie internetových portálov, za odkazy na iné internetové stránky ani za rýchlosť Účastníkom používaného internetového pripojenia.

Účastník a Objednávateľ berú na vedomie a súhlasia s tým, že Prevádzkovateľ nezodpovedá za vady vzniknuté v prípade zásahu tretích osôb či okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť Prevádzkovateľa vrátane vyššej moci, v prípade nemožnosti Účastníka využívať službu, v prípade poruchy na zariadení tretích osôb alebo ktoré boli spôsobené inou neodvrátiteľnou udalosťou nemajúcou pôvod v poskytovaní služby, či inými príčinami, ktoré nevyplývajú z poskytovania služby a nie sú Prevádzkovateľom zavinené.

Zodpovednosť Prevádzkovateľa v prípadoch prerušenia alebo obmedzenia poskytovania služby z dôvodov na strane Prevádzkovateľa je voči Objednávateľovi a Účastníkovi obmedzená len na povinnosť Prevádzkovateľa obnoviť jej poskytovanie.

Túto povinnosť Prevádzkovateľ nemá v prípade úplného zastavenia poskytovania služby. Objednávateľovi a Účastníkovi nepatrí právo uplatňovať si iné nároky z práva zo zodpovednosti za vady ani za škodu (vrátane ušlého zisku).

VI. Dôvernosť

Prevádzkovateľ neposkytne dáta vedené o Účastníkovi (ďalej len dôverné informácie) tretím stranám s výnimkou prípadov, kedy sú k tomuto oprávnený právnym predpisom. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na prípady, kedy dá Účastník súhlas na ich poskytovanie tretím stranám. Súhlas môže byť podaný akoukoľvek formou. V prípade ukončenia poskytovania užívateľského prístupu do aplikácie E-learning (zmluvy na používanie aplikácie E-learning) bude Prevádzkovateľ naďalej udržovať vo svojom systéme dáta Účastníka pre účely spracovania oprávnenými orgánmi v súdnom či správnom konaní na základe zákona.

VII. Odkazy na internetové stránky tretích strán

Aplikácia E-learning môže obsahovať odkazy na internetové stránky tretích osôb. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah internetových stránok tretích osôb.

V prípade, že internetové stránky tretích osôb obsahujú odkaz na stránky aplikácie E-learning a tieto odkazy a ich obsah neboli vopred písomne schválené Prevádzkovateľom, nenesie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť za tieto odkazy.

VIII. Obmedzenia poskytovaných služieb a Sankcie

Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek rozsah alebo obsah aplikácie E-learning zmeniť. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zveriť prevádzkovanie aplikácie E-learning tretím osobám (prípadne s tým, že tieto tretie osoby budú mať prístup k dôverným informáciám o Účastníkovi) alebo prestať aplikáciu E-learning prevádzkovať za podmienky, že o takýchto zmenách informuje v dostatočnom predstihu, a to najmenej 1 mesiac vopred, uvedením informácie o zmenách na svojich internetových stránkach.
Prevádzkovateľ môže uplatniť sankcie v prípade, že Účastník využíva aplikáciu E-learning v rozpore s právnym predpismi Slovenskej republiky alebo dobrými mravmi či porušuje tieto Pravidlá, hlavne článok IV. týchto Pravidiel. Prevádzkovateľ môže použiť ktorúkoľvek z týchto sankcií: upozornenie Účastníka, okamžité obmedzenie používania aplikácie E-learning alebo zamedzenie používania aplikácie E-learning voči Účastníkovi. Právo Prevádzkovateľa odstúpiť od Zmluvy na používanie aplikácie E-learning a právo Prevádzkovateľa na náhradu škody zostáva nedotknuté.
Ak bude prístup z dôvodu preukázaného porušenia týchto Pravidiel Účastníkovi zablokovaný, končí dňom takéhoto zablokovania prístupu automaticky platnosť a účinnosť zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom.

Účastník sa okamihom začatia užívania služby, tzn. prvým prihlásením do aplikácie E-learning zaväzuje, že ju bude používať v súlade s týmito Pravidlami, právnymi predpismi a pokynmi Prevádzkovateľa.

Objednávateľ ani Účastník nemajú právo poskytnúť, postúpiť, prenajímať, požičiavať ani inak poskytovať tretím osobám povolenie na prístup do aplikácie E-learning úplne alebo čiastočne, trvalo alebo dočasne, odplatne či bezodplatne bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa. Účastník je povinný zabezpečiť ochranu svojich prístupových údajov do aplikácie E-learning (meno a heslo) pred zneužitím, najmä ich neposkytnúť tretej osobe.

Účastník a Objednávateľ sa zaväzujú, že nebudú aplikáciu E-learning meniť, blokovať alebo inak narúšať, či poškodzovať dobré meno Prevádzkovateľa. Ďalej sa zaväzujú, že nebudú ohrozovať, narušovať, obchádzať či prelamovať zabezpečenia internetových stránok, na ktorých je aplikácia E-learning poskytovaná a Prevádzkovateľom použité technické prostriedky ochrany alebo získavať osobné údaje o iných užívateľoch (napr. ich prihlasovacie mená alebo heslá).

Objednávateľ sa zaväzuje uviesť v objednávkovom formulári pravdivé, úplné a presné údaje. V prípade porušenia tejto povinnosti Objednávateľ zodpovedá za škodu tým Prevádzkovateľovi spôsobenú.

VIII. Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Pravidlá kedykoľvek meniť. Prevádzkovateľ oznámi zmeny na svojej firemnej internetovej stránke www.besoft.sk.

Zmluva na používanie aplikácie E-learning sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie platnosti prístupu Účastníka do aplikácie E-learning podľa článku I týchto Pravidiel.

BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP