DETAIL AKCIE

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Odborné kurzy/prípravy o OPP

Začiatok:
27.03.2023

Koniec
28.04.2023
Miesto konania
Bratislava
Astrová 2/A
Rozsah školenia
120
Kontaktná osoba
PhDr. Ingrid Kuzminová
0911 650 883
kuzminova@besoft.sk
Vydaný doklad
Potvrdenie o absolvovaní
Ďalšie informácie

1. Sústredenie  27.03.2023 – 31.03.2023 (5 dní)
2. Sústredenie  12.04.2023 – 14.04.2023 (3 dni) a  20.04.2023 – 21.04.2023 (2 dni) 
3. Sústredenie  24.04.2023 – 28.04.2023  (5 dní)                                                                            

Kurz je určený:

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany sa vykonáva v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Hlavným cieľom základnej odbornej prípravy je získanie teoretických vedomostí, praktických skúseností a aplikačných postupov, ktoré sú potrebné na riadny výkon funkcie technika požiarnej ochrany a pripraviť ich na plnenie úloh vyplývajúcich z § 9 odseku 2 zákona č. 314/2001 Z.z.

Organizačné pokyny:

Miesto konania kurzu:      BE - SOFT, a.s., Astrová 2/A, 821 01 Bratislava
                                         

Účastnícky poplatok:         315 € bez DPH; 378 € s DPH 20%

Účastnícky poplatok

pre zmluvných klientov*:  295 € bez DPH; 354 € s DPH 20% 

*Zľavu poskytujeme účastníkom, ktorí absolvovali v našej spoločnosti kurz bezpečnostných technikov (dokladovať kópiu osvedčenia spolu s prihláškou).

Prezentácia:                      27.02.2023  8.00 – 08.30 hod.

Rozsah kurzu:                      120 hodín

Účastnícky poplatok:  je potrebné uhradiť pred začatím kurzu (bankovým prevodom, alebo vkladom) na účet IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713

Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry (Zálohová faktúra Vám bude vygenerovaná a zaslaná na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke.)

Špecifický symbol: uveďte Vaše IČO

BE – SOFT a. s. je platcom DPH

Podmienky účasti: ukončené stredoškolské vzdelanie

Po ukončení odbornej prípravy získajú účastníci potvrdenie o absolvovaní základnej odbornej prípravy technikov požiarnej ochrany, ktoré je jedným z dokladov potrebných na overenie odbornej spôsobilosti na príslušnom krajskom riaditeľstve hasičského a záchranného zboru.

V cene kurzu je zahrnuté: účastnícky poplatok, študijný materiál.

BONUS 1: Softvérová aplikácia, pomocou ktorej si účastníci môžu overovať vedomosti formou elektronických testov zostavených z otázok vydaných pokynom prezídia HaZZ č. 20/2015 v znení pokynu č. 25/2015 novela č. 9/2018.

BONUS 2: Spracované otázky pre ústnu časť vydaných pokynom prezídia HaZZ č. 20/2015 v znení pokynu č. 25/2015 novela č. 9/2018, ktoré sú súčasťou softvérovej aplikácie.

Prihláste sa on-line do 22.03.2023.

Platbu uskutočňujte až na základe výzvy organizátora.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu termínu.

Informácie: PhDr. Ingrid Kuzmínová, tel.: 0911 650 883, kuzminova@besoft.sk

315,00 € bez DPH
378,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
295,00 € bez DPH
354,00 € s DPH
Na stiahnutie
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP